Esdal NieuwsFAQ

Absentie (locatie Oosterstraat)

  • Ouders/verzorgers kunnen de aan hen gekoppelde leerling(en) ziekmelden via het ouderaccount in Magister en bij terugkomst geeft de leerling een ‘betermeldbrief’ af bij de conciërge. Als de leerling zich in de loop van de dag ziek wil melden wordt er eerst telefonisch contact met ouder(s)/verzorger(s) gezocht door de conciërge. Na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) mag de leerling naar huis. Bij drie keer ziek in twee maanden of drie weken in totaal (circa 90 lesuur) neemt de leerjaarcoördinator contact op met de ouder(s)/verzorger(s) en informeert hierover de jeugdarts.
  • Leerlingen die om andere redenen de school niet kunnen bezoeken, dienen vooraf met een schriftelijke verklaring van de ouder(s)/verzorger(s) vrij te vragen via de leerjaarcoördinator.
  • Bij spijbelen moeten gemiste lessen dubbel worden ingehaald. De ouders/verzorgers worden ingelicht. Bij frequent ongeoorloofd schoolverzuim informeert de school de leerplichtambtenaar.
  • Vervroegde vakantie of verlate terugkomst van vakantie is in principe niet mogelijk, de wet staat dit niet toe. Slechts in zeer hoge uitzonderingsgevallen mag van de normale schoolvakantieregeling worden afgeweken. Vanaf hun twaalfde zijn leerlingen zelf mede verantwoordelijk voor hun schoolbezoek. De teamleider/coördinator en de leerplichtambtenaar kunnen leerlingen op ongeoorloofde absentie aanspreken, zonder daarover vooraf met de ouder(s)/verzorger(s) van deze leerling overlegd te hebben.