Esdal NieuwsFAQ

Deelmedezeggenschapsraad (dmr)

Het Esdal College heeft een centrale medezeggenschapsraad (MR) Deze heeft advies- en instemmingsrecht t.a.v. aangelegenheden die het hele Esdal College aangaan.

Het Esdal Vakcollege Emmen heeft een eigen Deelmedezeggenschapsraad (DMR) Afhankelijk van de aard van de te nemen besluiten heeft de raad, of een deel ervan instemmingsrecht, dan wel adviesrecht. De wet op de medezeggenschap regelt per type besluit welke invloed de raad kan hebben in het beslissingstraject. De raad bestaat uit twee geledingen, ouders en personeel.

De DMR heeft ook een afvaardiging naar de centrale medezeggenschapsraad.

Samenstelling DMR

Oudergeleding:

  • vacant
  • vacant

Personeelsgeleding:

  • René van Scharenburg (voorzitter)
  • Iris de Vos
  • Ilona Westerhof
  • Martin Hilgen

Voor vragen aangaande de DMR kunt u contact opnemen met de DMR-voorzitter van onze locatie: René van Scharenburg r.vanscharenburg@esdalcollege.eu
De DMR van het Esdal Vakcollege Emmen is te bereiken via dmr-vakcollege@esdalcollege.nl.

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.