Esdal NieuwsFAQ

Deelmedezeggenschapsraad (dmr)

In de DMR zit een evenredige delegatie van het personeel en van de ouders. De DMR bestaat uit zes personen en vergadert circa zes keer per jaar. De raad is de officiële spreekpartner van de locatiedirectie. Alle genomen besluiten dienen ter goedkeuring of advisering aan de DMR te worden voorgelegd.

De ouders en het personeel van de locatie hebben elk een afgevaardigde in de centrale MR van het Esdal College.

Oudergeleding

  • mevrouw J. Schoonman (voorzitter)
  • mevrouw S. Vrielink
  • de heer M. Eising

Personeelgeleding

  • de heer P. Blanken
  • mevrouw H. Pruijm
  • mevrouw G. van Oosten (secretaris)

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.