Esdal NieuwsFAQ

Ouderbetrokkenheid (locatie Borger)

Het belang van betrokkenheid van de ouders/verzorgers is voor onze school van grote betekenis. De praktijk leert dat leerlingen beter presteren als het thuisfront nauw betrokken is. Weten wat er voor je kind op het programma staat, daar thuis over praten en er rekening mee houden is belangrijk. Het is daarom verstandig dat ouders/verzorgers regelmatig contact houden met school.

Onze school verzorgt tenminste drie maal per jaar een moment waarop ouder(s)/verzorger(s) op school over de leerling komen praten. Minimaal twee keer op een individuele contactavond en één maal op een gezamenlijke ouderavond.

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Op de locatie in Borger hebben we een deelmedezeggenschapsraad die actief is betrokken bij de school. Jaarlijks wordt er een ronde-tafel-gesprekken-avond georganiseerd. Ouders/verzorgers praten met elkaar en met de directie en docenten van school over uiteenlopende onderwerpen.

De website www.ouders.net/ouders bevat veel informatie over onderwijs, speciaal voor ouders/verzorgers. Ook zijn hier een groot aantal veel gestelde vragen en antwoorden te lezen. Via de site kunnen vragen per e-mail worden gesteld.