Esdal NieuwsFAQ

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van de ouders/verzorgers is voor onze school van grote betekenis. De praktijk leert dat leerlingen beter presteren als het thuisfront nauw betrokken is. Weten wat er voor je kind op het programma staat, daar thuis over praten en er rekening mee houden is belangrijk. Het is daarom verstandig dat ouders/verzorgers regelmatig contact houden met school.

Er zijn diverse mogelijkheden voor contact over de leerling: met de mentor, met de vakdocenten en met de locatieleiding. Op afspraak kunt u altijd terecht, ook worden er twee keer per jaar contactavonden gehouden (10-minutengesprekken). Verder worden er speciale ouderavonden georganiseerd, b.v. over het keuzeproces en voorlichting over het vervolgonderwijs.

Via de website worden ouders/verzorgers over allerlei zaken geïnformeerd. Wij beschikken over de e-mailadressen van alle ouders/verzorgers.

Voor ouders/verzorgers zijn er verschillende mogelijkheden om betrokken te worden bij onze school:

  • ouderraad
  • medezeggenschapsraad (MR)
  • vervoer (er wordt een beroep gedaan op ouders/verzorgers voor vervoer naar sportactiviteiten en culturele activiteiten)

De website www.ouders.net/ouders bevat veel informatie over onderwijs, speciaal voor ouders/verzorgers. Ook zijn hier een groot aantal veel gestelde vragen en antwoorden te lezen. Via de site kunnen vragen per e-mail worden gesteld.