Esdal NieuwsFAQ

Ouderbetrokkenheid

Ouders/verzorgers en school hebben samen verantwoordelijkheid voor hun kinderen/onze leerlingen. Alleen als er een goed contact is, kunnen er goede resultaten bereikt worden. We verwachten van de ouders/verzorgers dat zij ons op de hoogte stellen wanneer er problemen zijn met de leerling. Ouders/verzorgers mogen dit ook van de school verwachten. We willen graag dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij het wel en wee van de school. Ouders/verzorgers hebben het recht om het dossier met daarin de gegevens die wij verzamelen van hun kind in te zien op school. Daarvoor dient contact opgenomen te worden met de teamleider van hun kind.

We hechten groot belang aan een regelmatig contact met ouders/verzorgers. Voor toekomstige leerlingen van leerjaar 1 is er een startgesprek met ouders/verzorgers en de leerling bij de start van het schooljaar. Dit startgesprek is bedoeld als eerste kennismaking met de mentor. Tevens wordt informatie gegeven over benodigdheden en de start van het nieuwe schooljaar. Voor de andere leerjaren is de algemene informatieavond voor de herfstvakantie.

Op vaste momenten in het jaar zijn er contactmomenten waarbij de mentor samen met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling de voortgang bespreekt.

Ouders/verzorgers kunnen altijd contact opnemen met de mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt. Elke docent heeft een Esdal College e-mailadres, hierdoor kunnen contacten snel gelegd worden.

De website www.ouders.net/ouders bevat veel informatie over onderwijs, speciaal voor ouders/verzorgers. Ook is hier een groot aantal veel gestelde vragen en antwoorden te lezen. Via de site kunnen vragen per e-mail worden gesteld.