Esdal NieuwsFAQ

Ouderraad

De locatie Oosterstraat heeft een eigen ouderraad. De ouderraad overlegt periodiek met de adjunct – locatiedirecteur, heeft zo een klankbordfunctie voor de locatiedirectie en adviseert over aangelegenheden betreffende ouders/verzorgers en leerlingen.

Samenstelling ouderraad Esdal College schooljaar 2019/2020

 • Dhr. Gert Timmermans – voorzitter  (tel: 06-15062148)
 • Mw. Nicoline Assen – algemeen lid / plv voorzitter
 • Dhr. Hans Geenacker – algemeen lid
 • Mw. Mariet Uneken – algemeen lid
 • Mw. Siska Groeneveld – algemeen lid
 • Mw. Harma Woltman – algemeen lid
 • Mw. Nelly Zijlema – algemeen lid
 • Mw. Fianne de Boer – algemeen lid
 • Mw. Marga de Wilt – algemeen lid
 • Mw. Marjan Arends – algemeen lid
 • Dhr. Gert-Jan Huijgens – algemeen lid
 • Mw. Manon Fleurke – algemeen lid
 • Namens de schoolleiding: Dhr. Robert Jalving – adjunct-directeur locatie Oosterstraat – tel: 088-0009610

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad komt ongeveer 6 maal per jaar bijeen en stelt (gevraagd of ongevraagd) zaken aan de orde die aandacht behoeven van de schoolleiding of het schoolbestuur. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als:

 • huisvesting- en klimaatbeheersing in de school
 • roosterzaken
 • gedrag leerlingen – docenten
 • veiligheid
 • verdere ouderparticipatie
 • algemene schoolzaken

Hoewel besluitvorming binnen de ouderraad niet bindend is, functioneert de ouderraad wel als een belangrijk klankbord voor de schoolleiding.

Eén afgevaardigde uit de ouderraad heeft zitting in de deelmedezeggenschapsraad van de locatie Oosterstraat. Deze deel-MR neemt bindende besluiten met betrekking tot allerlei beleidsbepalende zaken in – en rond school en onderwijs. Ook de belangen van uw kind staan hier regelmatig centraal.

Ouders kunnen deel uitmaken van de ouderraad zolang zij één of meerdere kinderen op school hebben zitten. Hierdoor ontstaan er vrijwel jaarlijks vacatures, wat ook (na) dit schooljaar het geval zal zijn. Op dit moment is er ruimte voor enkele nieuwe leden. Graag komen wij daarom in contact met ouder(s)/verzorger(s) die meer betrokken willen zijn bij school, om problemen, vragen of ideeën gefundeerd onder de aandacht te brengen van de locatiedirectie en mee te praten en discussiëren binnen de ouderraad.

Wilt u lid worden van de ouderraad of hier eerst meer over weten, neem dan rustig contact op via ouderraad.oosterstraat@esdalcollege.nl