Esdal NieuwsFAQ

Regels Esdal College Algemeen

Het Esdal College hanteert een  aantal basisregels die voor zowel leerlingen als medewerkers vanzelfsprekend zijn. Deze regels liggen ten grondslag aan het veilige leef- en leerklimaat in onze school:

  1. We respecteren de ander. Pesten, discrimineren en andere grensoverschrijdende gedragingen worden niet geaccepteerd.
  2. We gaan zorgvuldig om met eigendommen van een ander.
  3. We vallen elkaar niet lastig en we sluiten elkaar niet opzettelijk buiten.
  4. We zoeken bij onenigheid samen naar een oplossing.
  5. We gebruiken geen taal die anderen kwetst.
  6. We houden de school en de omgeving ervan schoon.
  7. Alcohol- en drugsgebruik in en in de omgeving van de school is verboden. Uiteraard ook de handel erin.
  8. Voorwerpen die gevaar kunnen opleveren voor anderen zijn verboden.
  9. Roken op de schoolterreinen is verboden.

Naleving van de regels
Als een leerling de regels overtreedt, wordt een passende maatregel getroffen. De rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd in het Leerlingenstatuut.