Esdal NieuwsFAQ

Schoolkosten/ouderbijdrage (locatie Borger)

Het streven van het Esdal College is om de schoolkosten/ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat ouders/verzorgers voorafgaand aan het schooljaar weten wat de schoolkosten zijn. Als school hebben we dan ook de gedragscode schoolkosten ondertekend. Deze code is opgesteld door de ouderorganisaties, bestuursorganisaties, alsmede de VO-raad.

Wat bedoelen we met schoolkosten?
Dit zijn kosten voor de aanschaf van zaken en de vergoeding voor diensten waarvoor de school geen vergoeding van de overheid krijgt. Bijvoorbeeld het gebruik van een kluisje, de aanschaf van een gereedschapskist of de kosten van een excursie. De aanschaf van deze zaken en het betalen van een vergoeding voor deze diensten zijn vrijwillig. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om zelf de noodzakelijke gereedschapskist aan te schaffen en/of om geen gebruik te maken van het kluisje en/of om niet mee te gaan met een excursie. Omdat deze schoolkosten per opleiding en locatie kunnen verschillen, is op de website van de locatie een overzicht opgenomen van deze schoolkosten. Waarbij dus het gebruik van de aangeboden diensten en goederen en daarmee ook de betaling ervan vrijwillig is.

Wat bedoelen we met ouderbijdrage?
Voor de organisatie van excursies en andere buitenschoolse activiteiten doen we dringend beroep op de ouders/verzorgers om deze ouderbijdrage, ondanks de vrijwilligheid, te voldoen. Zo blijven wij hopelijk in staat om deze te organiseren.

Veel scholen vragen van ouders/verzorgers een zogenaamde “vrijwillige ouderbijdrage”. Het Esdal College vraagt van de ouders/verzorgers geen “vrijwillige ouderbijdrage”.

Voor de schoolkosten/ouderbijdrage hanteert het Esdal College de volgende uitgangspunten:

  • De hoogte van de schoolkosten/ouderbijdrage mag voor ouders/verzorgers en leerlingen geen belemmering vormen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spant de school zich in om de schoolkosten/ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit.
  • De locatiedirectie bespreekt jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe schooljaar de hoogte, bestemming en de ontwikkeling van de schoolkosten/ouderbijdrage met de oudergeleding van de deelraad. Na instemming door de oudergeleding van de deelraad worden de schoolkosten/ouderbijdrage vastgesteld.
  • De locatiedirectie bespreekt jaarlijks voor het eind van het schooljaar de inkomsten en uitgaven van de schoolkosten/ouderbijdrage van dat schooljaar met de oudergeleding van de deelraad.
  • De school informeert de ouders/verzorgers op een inzichtelijke wijze over de schoolkosten/ouderbijdrage.
  • De school vraagt ouders/verzorgers of zij gebruik willen maken van de goederen en/of diensten (schoolkosten) en activiteiten (ouderbijdrage). De ouders/verzorgers kiezen welke producten ze willen afnemen en ontvangen dan van de school een rekening.
  • De school heeft een reductie- en kwijtscheldingsregeling voor de schoolkosten.

Betaling schoolkosten/ouderbijdrage
Voorafgaand aan het schooljaar ontvangen ouders/verzorgers een e-mail met daarin een toelichting over de betaling van schoolkosten/ouderbijdrage. In deze mail wordt onder meer uitgelegd dat het gebruik en/of de afname van de aangeboden producten en diensten vrijwillig is. Indien de ouders/verzorgers aangeven gebruik te willen maken van de aangeboden producten en/of diensten (schoolkosten), dient er betaald te worden.

De excursies en activiteiten (ouderbijdrage) staan in dezelfde e-mail als de schoolkosten. Deelname en betaling zijn vrijwillig.

De betaling van geleverde producten en/of diensten gaat via een ouderportaal waarin de specificatie en de betaalmogelijkheid via iDEAL te vinden zijn, de ouders/verzorgers kunnen ook zelf het bedrag via de bank overmaken.

Betalingsregeling voor de schoolkosten
Als u liever het bedrag in meerdere termijnen betaalt, dan kunt u een verzoek hiervoor e-mailen naar schoolkosten@esdalcollege.nl. Vermeld in uw e-mail het debiteuren- en factuurnummer (dit kunt u vinden rechtsboven op de factuur), de naam van de leerling en in hoeveel termijnen u wenst te betalen.

Doe Mee Emmen (voorheen Participatiewebshop)/Meedoen in Borger-Odoorn
Ouders/verzorgers met een minimuminkomen die woonachtig zijn in de gemeente Emmen of de gemeente Borger-Odoorn kunnen een budget krijgen voor allerlei activiteiten voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Hiermee kunt u de schoolkosten betalen. Om dit te regelen gaat u voor de Gemeente Emmen naar Doe Mee Emmen (https://doemee.emmen.nl/), voor de gemeente Borger-Odoorn gaat u naar Meedoen in Borger-Odoorn (https://meedoen.borger-odoorn.nl/). Heb u nog geen inloggegevens, dan kunt u voor meer informatie voor de Gemeente Emmen een aanvraag doen bij Berekenuwrechtplus (https://www.berekenuwrechtplus.nl) terecht. Voor de gemeente Borger-Odoorn kunt u een aanvraag doen met het aanvraagformulier dat u kunt downloaden bij “Hoe werkt het” (https://meedoen.borger-odoorn.nl/hoe-werkt-het).

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Emmen e.o. richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van de aanschaf van goederen en gebruik van diensten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. U kunt hier een aanvraag indienen. Mocht u hiervoor kiezen, stel ons dan ook op de hoogte door een e-mail te sturen naar schoolkosten@esdalcollege.nl.

Gemeente Coevorden
Ouders/verzorgers van leerlingen woonachtig in de gemeente Coevorden die bepaalde zaken niet kunnen bekostigen, kunnen een mail sturen naar doemeepas@coevorden.nl. De gemeente Coevorden gaat vervolgens kijken of zij zelf iets kan betekenen of dat er wellicht een stichting geraadpleegd kan worden.

Betalingsregeling
Als u liever het bedrag in meerdere termijnen betaalt, dan kunt u een verzoek hiervoor e-mailen naar schoolkosten@esdalcollege.nl. Vermeld in uw e-mail het debiteuren- en factuurnummer (dit kunt u vinden rechtsboven op de factuur), de naam van de leerling en in hoeveel termijnen u wenst te betalen.

Schoolkosten locatie Borger 2021-2022.