Esdal NieuwsFAQ

Schoolkosten/ouderbijdrage

Het streven van het Esdal College is om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) voorafgaand aan het schooljaar weten wat de schoolkosten zijn. Als school hebben we dan ook de gedragscode schoolkosten ondertekend. Deze code is opgesteld door de ouderorganisaties, bestuursorganisaties, alsmede de VO-raad.

Wat bedoelen we met schoolkosten?
Voor een goed begrip onderscheiden we twee soorten schoolkosten, te weten:

  1. (Noodzakelijke) schoolkosten: Dit zijn kosten voor de aanschaf van zaken en de vergoeding voor diensten waarvoor de school geen vergoeding van de overheid krijgt. Bijvoorbeeld het gebruik van een kluisje, de aanschaf van een gereedschapskist of de kosten van een excursie. De aanschaf van deze zaken en het betalen van een vergoeding voor deze diensten zijn vrijwillig. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om zelf de noodzakelijke gereedschapskist aan te schaffen en/of om geen gebruik te maken van het kluisje en/of om niet mee te gaan met een excursie. Omdat deze schoolkosten per opleiding en locatie kunnen verschillen, is op de website van de locatie een overzicht opgenomen van deze schoolkosten. Waarbij dus het gebruik van de aangeboden diensten en goederen en daarmee ook de betaling ervan vrijwillig is.
  2. De vrijwillige ouderbijdrage: deze bijdrage wordt aan ouder(s)/verzorger(s) gevraagd voor zaken en diensten waar de ouder(s)/verzorger(s) voor kunnen kiezen, die niet essentieel zijn voor het volgen van onderwijs en waarvoor de school geen bekostiging ontvangt, deze bijdrage is vrijwillig. De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld op € 50.

Voor de schoolkosten hanteert het Esdal College de volgende uitgangspunten:

  • De hoogte van de schoolkosten mag voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen geen belemmering vormen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spant de school zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit.
  • De locatiedirectie bespreekt jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe schooljaar de hoogte, bestemming en de ontwikkeling van de schoolkosten met de oudergeleding van de deelraad. Na instemming door de oudergeleding van de deelraad worden de schoolkosten vastgesteld.
  • De locatiedirectie bespreekt jaarlijks voor het eind van het schooljaar de inkomsten en uitgaven van de schoolkosten van dat schooljaar met de oudergeleding van de deelraad.
  • De kerndirectie bespreekt jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe schooljaar de hoogte, bestemming en de ontwikkeling van de vrijwillige ouderbijdrage met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Na instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad wordt de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.
  • De school informeert de ouder(s)/verzorger(s) op een inzichtelijke wijze over de schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage.
  • De school vraagt ouders/verzorgers of zij gebruik willen maken van de goederen en/of diensten (schoolkosten) en of ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage willen betalen. Daarna stuurt de school een rekening naar de ouders/verzorgers met een duidelijke specificatie van de noodzakelijke schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage.
  • De school heeft een reductie- en kwijtscheldingsregeling voor de noodzakelijke schoolkosten.

Inning schoolkosten
Voorafgaand aan het schooljaar ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een e-mail met daarin een toelichting over de inning van schoolkosten. In deze mail wordt onder meer uitgelegd dat het gebruik en/of de afname van de aangeboden producten en diensten vrijwillig is. Indien de ouder(s)/verzorger(s) aangeven gebruik te willen maken van de aangeboden producten en/of diensten, dient er betaald te worden. De betaling van geleverde producten en/of diensten gaat via een ouderportaal waarin de specificatie en de betaalmogelijkheid via iDEAL te vinden zijn. De kosten voor de meeste excursies worden in de loop van het schooljaar in rekening gebracht. Door middel van een e-mail worden de ouder(s)/verzorger(s) hierop geattendeerd.

Betalingsregeling voor de schoolkosten
Als u liever het bedrag in meerdere termijnen betaalt, dan kunt u een verzoek hiervoor mailen naar schoolkosten@esdalcollege.nl. Vermeld in uw e-mail het debiteuren- en factuurnummer (dit kunt u vinden rechtsboven op de factuur), de naam van de leerling en in hoeveel termijnen u wenst te betalen.

Participatieregeling, Stichting Leergeld gemeente Emmen
Ouders/verzorgers die de ouderbijdrage niet kunnen betalen vanwege hun financiële situatie en die woonachtig zijn in de gemeente Emmen, kunnen mogelijk gebruik maken van de Participatieregeling of Stichting Leergeld: https://www.leergeld.nl/emmen/doe-een-aanvraag/

Meedoen in Borger-Odoorn
Ouders/verzorgers met een minimuminkomen die woonachtig zijn in de gemeente Borger-Odoorn, kunnen bij de gemeente Borger-Odoorn een budget krijgen voor allerlei activiteiten voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Hiermee kunt u de schoolkosten en de ouderbijdrage betalen.

Om dit te regelen gaat u naar de Webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn via meedoen.borger-odoorn.nl. Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een aanvraag doen met het aanvraagformulier dat u kunt opvragen bij het sociaal team in uw buurt.

Rudie Zwols Fonds Coevorden
De gemeente Coevorden heeft het Rudie Zwols Fonds, meer informatie is te vinden op www.rudiezwolsfonds.nl.

Kwijtschelding van de schoolkosten
Indien u hier gebruik van wilt maken, dient u toestemming te verkrijgen van de locatiedirecteur. De school verleent onder de volgende omstandigheden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger:

a. het gezinsinkomen is lager dan 100% van de voor de wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm;
of
b. op de wettelijke vertegenwoordiger is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing verklaard;
of
c. er zijn aantoonbare financiële problemen, ter beoordeling aan de locatiedirectie.

Stuur een verzoek met de redenen van kwijtschelding en vermeld het debiteuren- en factuurnummer (deze kunt u vinden rechtsboven op de factuur) en de naam van de leerling.
Stuur deze gegevens per e-mail naar schoolkosten@esdalcollege.nll of per brief naar Esdal College schoolkosten, Postbus 2041, 7801 CA te Emmen.

Schoolkosten locatie Klazienaveen 2020-2021.