Esdal NieuwsFAQ

Sociaal-emotionele begeleiding (locatie Oosterstraat)

We willen graag dat leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen op school. Toch kunnen zich problemen op school voordoen. Ook problemen in de thuissituatie of in de omgeving kunnen van grote invloed zijn op het welbevinden van de leerling. Het behoort tot de taken van de mentor om problemen in de klas te signaleren.

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen ook zelf met problemen terecht bij de klassenmentor. Deze bespreekt dergelijke problemen met de leerjaarcoördinator. Indien nodig wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld of en zo ja, welke interne of externe ondersteuning moet worden gezocht.