Esdal NieuwsFAQ

Sociaal-emotionele begeleiding

De schoolorganisatie is er op gericht om leerlingen zich veilig en vertrouwd te laten voelen op school. Leerlingen hebben daarom een eigen plek in het gebouw, met eigen lokalen, werkplekken en leerlingbegeleiders. Toch kunnen zich problemen op school voordoen. Ook problemen in de thuissituatie of in de omgeving kunnen van grote invloed zijn op het welbevinden van de leerling. Het behoort tot de taken van de klassenmentor om problemen in de klas te signaleren.

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen ook zelf met problemen terecht bij de klassenmentor. Deze bespreekt dergelijke problemen met de teamleider van het docententeam. Indien nodig wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld of en zo ja, welke interne of externe ondersteuning moet worden gezocht.