Esdal NieuwsFAQ

Taalbeleid (locatie Boermarkeweg)

Taal heeft onze bijzondere aandacht: het is de sleutel tot schoolsucces. Alle docenten steunen leerlingen bij de talige problemen die zij bij het studeren ervaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanpak van begrijpend lezen, het omgaan met moeilijke woorden, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het maken van samenvattingen.

Lezen is voor de taalontwikkeling belangrijk. We nemen lezen onder de naam Leeskilometers op in het lesrooster. Ook als er lessen door afwezigheid van de docent uitvallen, wordt er gelezen. De leerlingen moeten op school dan ook altijd over een leesboek beschikken.

Met Leeskilometers willen we lezen stimuleren. We vinden het belangrijk dat kinderen lezen. We weten uit onderzoek dat het lezen een aantal voor de school belangrijke vaardigheden stimuleert. Dat zijn vaardigheden waar een leerling overigens ook buiten school iets aan heeft.

De leesvaardigheid van leerlingen verbetert door veel te lezen. Omdat het leren voor een belangrijk deel via het lezen van teksten verloopt, zal bij een verhoging van de leesvaardigheid het leren beter, makkelijker verlopen. Kinderen die veel lezen hebben een grotere woordenschat, lezen sneller en hun spellingsvaardigheid en tekstbegrip nemen toe. Lezen heeft een positief effect op schoolsucces en intelligentie.

Hoe?

In school creëren we momenten waarop we leerlingen verplicht laten lezen. Daarom moeten alle leerlingen op school altijd een leesboek bij zich hebben. Ze kiezen zelf wat voor een boek dat is, als het maar een bij hun niveau en leeftijd passend boek is. Dat boek mag wel op een e-reader staan, maar er mag niet via het Chromebook gelezen worden. In plaats van een boek mogen leerlingen ook een strip of tijdschrift meenemen.

Op welke momenten wordt er gelezen?

  • Als er lesuitval is en de vervangend docent geen les in dat vak gaat geven.
  • Als er in de klas een toets wordt afgenomen en de leerling klaar is met de toets.
  • Tijdens ‘leeskilometers’: deze momenten worden tijdens wisselende lessen in het Magisterrooster opgenomen. Leerlingen lezen in stilte een half uur.