Esdal NieuwsFAQ

Verzuim

We gebruiken een afwezigheidsmelding in Magister. De docent voert elke les in wie op dat moment aanwezig is. Zo hopen we ongeoorloofd lesverzuim te voorkomen. Als een leerling niet door de ouder(s)/verzorger(s) is afgemeld, proberen we zo spoedig mogelijk contact op te nemen om te kijken wat er aan de hand is. De administratie houdt een registratiesysteem bij. Een leerling die meerdere keren te laat komt, krijgt te maken met sancties. Een leerling die ongeoorloofd afwezig is, of te vaak te laat komt, wordt opgeroepen door de leerplichtambtenaar.

Bij afwezigheid worden ouders/verzorgers verzocht hun kind voor aanvang van de lessen afwezig te melden. Bij tandarts- of doktersbezoek volstaat ook een vooraf ingeleverd ondertekend briefje.

Leerlingen die tussentijds ziek naar huis willen, moeten zich melden bij de administratie en eerst telefonisch contact opnemen met ouders/verzorgers om toestemming te vragen. Een leerling mag niet eerder alleen naar huis voordat de ouder(s)/verzorger(s) daarvoor toestemming hebben gegeven.

In leerjaar 3 en 4 werken we al met een examenprogramma. Daarvoor zijn heel duidelijke regels. Zo moeten ouders/verzorgers bij ziekte hun kind afmelden voordat een tentamen begint.