Ontdek ook waar jouw passies liggen

gele stip groep 8

vmbo-bbl | vmbo-kbl | mavo/havo

Oosterhesselen

Op de locatie Oosterhesselen kun je terecht voor de vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (richting dienstverlening & producten), mavo en de onderbouw havo.

Het is een kleine school met ongeveer tweehonderd leerlingen. Iedereen kent elkaar, groet elkaar en de sfeer is gemoedelijk. Een ander groot voordeel is dat onze docenten jou goed leren kennen, waardoor we je goed kunnen helpen.

Rooster
Op de locatie Oosterhesselen werken we met een flexrooster. Dat betekent dat je lessen hebt van veertig minuten en lessen in blokken van tachtig minuten. In de onderbouw heb je vier dagen per week een huiswerkuur waarin je op school je huiswerk kunt maken. Je hoeft dan thuis niet zoveel meer te doen. Lekker toch?

Trajectgroep
Er zijn leerlingen die soms moeite hebben met bepaalde vaardigheden, zoals plannen, samenwerken, het omgaan met veranderingen of met sommige vakken. Er zijn ook leerlingen die beter leren, of bijvoorbeeld toetsen maken, buiten de klas. Voor hen is er de trajectgroep. Vanuit de trajectgroep biedt de school extra hulp naast de basisvoorziening. Deze extra hulp wordt gegeven in de dugout, een fijne plek in de school waar altijd iemand is om jou te helpen bij het bereiken van je doel.

LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)
Het is belangrijk om te weten waar je goed in bent of juist waar je niet goed in bent. Als je dat weet wordt het gemakkelijker voor je om te kiezen welke richting je op wilt. Welke vakken passen bij je en wat heb je nodig als je aan een beroep denkt. Bij LOB leer je jezelf kennen.

Extra activiteiten
Naast het behalen van goede resultaten kun je op de locatie Oosterhesselen ook goed scoren op het gebied “leuke dingen doen”. Je kunt inspiratie opdoen en je verbazen tijdens de buitenschoolse activiteiten. Denk aan het bezoeken van de beeldentuin in Gees, een excursie naar Amsterdam (klas 2) of een bezoek aan het Binnenhof (klas 4). In het derde jaar ga je naar een stad in het buitenland. De onderbouw gaat naar een attractiepark. Elk jaar zamelen we geld in voor een goed doel in de regio. Genoeg te doen!

Contact

Adres:
Beatrixlaan 14a
7861 AJ Oosterhesselen

tel.: 088-0009670
e-mail: oosterhesselen@esdalcollege.nl

WIE IS WIE LOCATIE OOSTERHESSELEN

Nieuws

Agenda

Laden Evenementen

oktober 2020

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

Kalender van Evenementen

Kalender van Evenementen
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
28

Start stage klas 4A/4B

29
30

Ontwikkeldag

1
2
3
4
5

Start toetsweek 1 klas 3

6
7
8
9

Eind stage klas 4A/4B

Eind toetsweek 1 klas 3

10
11
12

Herfstvakantie

13

Herfstvakantie

14

Herfstvakantie

15

Herfstvakantie

16

Herfstvakantie

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Herkansing 1 klas 3

27
28

Start toetsweek 1 klas 4

29
30
31
1
+ Exporteer Evenementen

Vakantiedata 2020-2021
. . .

START SCHOOLJAAR 2020-2021

17 augustus 2020

stippen
HERFSTVAKANTIE

12 t/m 16 oktober 2020

stippen
KERSTVAKANTIE

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

stippen
ROSENMONTAG

15 februari 2021

stippen
VOORJAARSVAKANTIE

22 t/m 26 februari 2021

2E PAASDAG

5 april 2021

stippen
MEIVAKANTIE (INCL. KONINGSDAG EN BEVRIJDINGSDAG)

26 april t/m 7 mei 2021

stippen
HEMELVAARTSDAG + VRIJDAG ERNA

13 en 14 mei 2021

stippen
2E PINKSTERDAG

24 mei 2021

stippen
ZOMERVAKANTIE

12 juli t/m 20 augustus 2021

Wat hebben wij jou te bieden?

Onderbouw:

•vmbo-basis- en -kaderberoepsgerichte leerweg
•mavo/havo

Bovenbouw:

•vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg richting: dienstverlening & producten
•mavo

Begeleiding

Wij willen jou de kans geven om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wat wij ook heel belangrijk vinden is de zorg voor en de begeleiding van onze leerlingen. Jij moet je evenwichtig kunnen ontwikkelen met aandacht voor hoofd, hart en handen. Wij hebben leerlingbegeleiders die jou hulp en steun bieden als je dat nodig hebt.

DYSLEXIE

Leerlingen met dyslexieproblemen krijgen extra begeleiding. Leerlingen worden getest op dyslexie. Als blijkt, dat de leerling dyslectisch is, vindt nader onderzoek plaats. Dyslectische leerlingen krijgen de beschikking over een dyslexiepaspoort. Hierin staat aangegeven van welke faciliteiten de leerling gebruik mag maken. Dyslectische leerlingen hebben de mogelijkheid om toetsen te maken met behulp van het programma TextAid.

De dyslexiecoördinator op de locatie Oosterhesselen is mevrouw A. de Haan (a.dehaan@esdalcollege.nl).

MENTORAAT

De mentor is de centrale figuur in de begeleiding van de klas en de individuele leerling en is de contactpersoon voor ouders/verzorgers. De mentor komt, in overleg, op huisbezoek in het eerste leerjaar en bij leerlingen die tussentijds instromen. In geval van problemen, neemt u eerst contact op met de mentor.

DECAAN

De decaan begeleidt de leerlingen die voor een vakkenpakketkeuze of schoolkeuze staan. Zij verzorgt of organiseert voorlichting, geeft informatie en voert gesprekken met ouders/verzorgers en leerlingen. Zij is de contactpersoon voor het vervolgonderwijs. Een deel van een mentorles is er gelegenheid om aandacht te besteden aan de keuzebegeleiding m.b.v. een methode. Verder ondersteunt zij de mentoren en de locatieleiding in hun werkzaamheden bij de keuzebegeleiding. De donderdag is voor de decaan de vaste dag waarop zij geen lessen geeft en beschikbaar is voor overleg met ouders/verzorgers, leerlingen en anderen. De schooldecaan is als eerste betrokken bij de keuzebegeleiding, maar ook de docenten, de leerlingen zelf, hun ouder(s)/verzorger(s) en de locatieleiding. Het accent in de onderbouw ligt vooral op de vraag: Welk leerniveau past bij mij?. In de bovenbouw gaat het ook om vragen als: “Wat interesseert mij?, Welke vervolgopleiding past bij mij?, Wat kan ik?” Dit gehele proces valt onder de LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding).

Onze decaan is mevrouw Van Zanden: m.vanzanden@esdalcollege.nl.

TALENTBEGELEIDING

Wij stimuleren de bijzondere talenten van onze leerlingen, bijvoorbeeld op het gebied van sport of kunst. Het Esdal College biedt faciliteiten op maat die een optimale afstemming mogelijk maken tussen de studie enerzijds en de sport- of kunstbeoefening anderzijds. Elke locatie biedt mogelijkheden voor maatwerk voor talent en op elke locatie is een talentbegeleider aanwezig.

Voor meer informatie over maatwerk kun je contact opnemen met mevrouw R. Schrik via 088-0009670 of via r.schrik@esdalcollege.nl.

TRAJECTGROEP/DUG-OUT

De dug-out is een voorziening binnen het Esdal College Oosterhesselen waar leerlingen extra ondersteuning ontvangen als de basisondersteuning niet voldoende blijkt te zijn. Het is een tijdelijke opvang van leerlingen die door achterliggende prestaties en/of opvallend gedrag in aanmerking komen voor een meer individuele begeleiding buiten de reguliere klas.

Leerlingenraad

De leerlingenraad komt ongeveer één keer per twee maanden bijeen, onder leiding van een docent. Uit praktisch iedere klas is een afgevaardigde vertegenwoordigd. De gespreksonderwerpen zijn allerlei zaken die de leerlingen op school raken zoals: regels, kantine, schoolfeest etc.

De ouderraad bestaat uit vijf leden en wordt voorgezeten door de locatiedirecteur. De raad vergadert vier keer per jaar. De raad wordt vooral gebruikt als klankbordgroep. Zij wordt geïnformeerd over de locatie. De leden spelen de geluiden, die ze horen, door naar de locatiedirecteur.

Daarnaast helpen de ouders mee bij de informatieavond Esdal Informatief en het open huis. Zij geven de ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 8 informatie over de locatie vanuit hun zienswijze.

De ouderraad beschikt over een budget van € 5 per leerling dat voor activiteiten kan worden ingezet. Dit gebeurt in overleg met de locatiedirecteur mevr. K. Elferink.

Oudergeleding

 • Mevrouw M. van der Weide
 • Mevrouw L. Aardema
 • De heer H. Nobbe
 • Mevrouw B. Fuhler
 • Mevrouw A. Kuipers

De ouderraad is ook te bereiken via mail or-oosterhesselen@esdalcollege.nl.

Deelmedezeggenschapsraad

In de DMR zit een evenredige delegatie van het personeel en van ouders/verzorgers en leerlingen. De DMR bestaat uit acht personen en vergadert circa acht keer per jaar. De raad is de officiële gesprekspartner van de locatiedirectie. Alle genomen besluiten dienen ter goedkeuring of advisering aan de DMR te worden voorgelegd.

De ouders/verzorgers en het personeel van de locatie hebben elk een afgevaardigde in de centrale MR van het Esdal College.

Oudergeleding

 • de heer M. Eising (voorzitter)
 • mevrouw H. Woudenberg
 • vacant
 • vacant

Personeelgeleding

 • de heer P. Blanken
 • mevrouw H. Pruijm
 • mevrouw G. van Oosten (secretaris)
 • mevrouw M. Jonker

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.

Afspraken en regels

Op school, op het schoolterrein, tijdens schooltijden en schoolactiviteiten zoals excursies en schoolreizen, is het in bezit hebben of gebruiken van alcohol en/of drugs verboden. De schoolleiding is gerechtigd om, bij vermoeden van het overtreden van deze wettelijke regel, de persoonlijke bezittingen van de leerlingen te doorzoeken. Bij het in bezit hebben of gebruiken van alcohol en/of drugs wordt er contact met de ouder(s)/ verzorger(s) opgenomen en wordt er een passende maatregel genomen.

Het Esdal College kan aan de leerling voor onderwijsdoeleinden een Chromebook met toebehoren (hierna: ‘de apparatuur’) verstrekken. In principe vanaf het begin tot aan het einde van de schoolloopbaan bij het Esdal College. Op basis van gegronde redenen kan het Esdal College besluiten de inzet van de apparatuur te willen beëindigen. De apparatuur is eigendom van het Esdal College en wordt aan de leerling in bruikleen gegeven en dient op verzoek direct door de leerling aan het Esdal College te worden teruggegeven. Vanaf het moment van ingebruikname is de leerling persoonlijk verantwoordelijk voor de ter beschikking gestelde apparatuur. Bij de aanmelding stemmen ouders/verzorgers in met de inzet en de voorwaarden van het Chromebook.

Het Esdal College hanteert met betrekking tot het gebruik van de apparatuur de volgende regels:

 1. De leerling stelt de apparatuur niet aan derde(n) ter beschikking.
 2. De leerling is verantwoordelijk voor het in goede staat en operationeel houden van de apparatuur. Hij neemt de nodige zorgvuldigheid in acht ter voorkoming van diefstal, verlies of beschadiging van de apparatuur.
 3. De apparatuur is primair bedoeld voor onderwijsdoeleinden.
  • De leerling mag de apparatuur alleen voor zijn of haar privédoeleinden gebruiken voor zover dit het primaire doel (‘onderwijsdoeleinden’) niet belemmert/schaadt.
  • Het gebruik van de apparatuur is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  • De leerling is gehouden de door of namens de door de systeembeheerder gegeven aanwijzingen ter zake van het gebruik van de apparatuur terstond en nauwgezet op te volgen en na te leven.
  • De leerling dient zich te houden aan voorschriften die door of namens de systeembeheerder zijn vastgesteld over het gebruik van de apparatuur.
  • De leerling verplicht zich kennis te nemen van de regels en bepalingen ten aanzien van het gebruik van internet, e-mail en sociale media en conform deze regels te handelen. Genoemde regels en bepalingen zijn opgenomen in het Internet- en Sociale Media Protocol van het Esdal College.
 4. De leerling zal maatregelen nemen om beschadiging tijdens ieder transport te voorkomen.
 5. De leerling zal met behulp van de apparatuur geen bestanden of beelden bekijken, vertonen of downloaden op de apparatuur die schade (kunnen) berokkenen dan wel de grenzen van betamelijkheid overschrijden.
 6. De leerling meldt verlies, diefstal, beschadiging of gebreken van de apparatuur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, aan de systeembeheerder van de locatie waar de leerling op school zit. De leerling krijgt dan tijdelijk een reserveapparaat in bruikleen.
 7. Bij verlies of diefstal van de apparatuur doet de leerling aangifte bij de politie en geeft een kopie van het proces-verbaal aan de systeembeheerder van de locatie waar de leerling op school zit.
 8. Bij diefstal/verlies van de apparatuur, indien er sprake is van verwijtbaar- en/of onzorgvuldig handelen van de kant van de leerling, betaalt de leerling aan het Esdal College een vergoeding die overeenkomt met de boekwaarde van de apparatuur.
 9. De leerling is in geval van voor reparatie als gevolg van schade aan de apparatuur het bedrag voor de reparatie verschuldigd aan het Esdal College. Vanaf schooljaar 2018-2019 is het voor nieuwe leerlingen mogelijk een verzekering voor de apparatuur af te sluiten (€ 12,50 per jaar), waarbij de kosten van de reparaties aan de apparatuur zijn gedekt. Dit is uitgezonderd de kosten voor reparaties van schade of de vervanging die het gevolg zijn van schade die voortkomen uit verwijtbaar- en/of onzorgvuldig handelen van de kant van de leerling en die tot toerekenbaarheid van de daaruit ontstane schade leidt.
 10. Kosten van normaal onderhoud van de apparatuur, anders dan hiervoor omschreven, komen voor rekening van het Esdal College.
 11. De staat van het apparaat wordt jaarlijks een aantal keren gecontroleerd door de school. Blijkt dan dat er schade is die het gevolg is van moedwillig onzorgvuldig gebruik (bewuste beschadiging), dan moet het apparaat worden gerepareerd en zijn de kosten hiervan voor rekening van de leerling.
 12. Na afloop van de reguliere schoolloopbaan van de leerling bij het Esdal College dient het apparaat te worden ingeleverd bij het systeembeheer van de locatie waar de opleiding gevolgd is. De apparatuur dient geheel en zonder schade, behoudens normale slijtage, te worden ingeleverd. Het Esdal College behoudt zich het recht voor eventuele verwijtbare schade aan de apparatuur op de leerling te verhalen. Na afloop van de reguliere schoolloopbaan kan de leerling het apparaat overnemen. Is het apparaat ouder dan 4 jaar dan is dat zonder kosten. Is het apparaat jonger dan 4 jaar dan voor een vergoeding die overeenkomt met de boekwaarde.
 13. Het Esdal College kan sancties treffen als het gebruik van de apparatuur afwijkt van de met de leerling gemaakte afspraken, dan wel de leerling niet handelt conform de regels en bepalingen van het Internet- en Sociale Media Protocol. Onder sancties worden verstaan het beperken van de gebruiksmogelijkheden of het innemen van de apparatuur.

Onderstaande regels gelden voor het gebruik van de computers die op school aanwezig zijn:

 • Gebruik alleen je eigen inlognummer met bijbehorend wachtwoord om in te loggen.
 • Je Esdal map is alleen bedoeld om je schoolwerk in op te slaan.
 • De computers op school mogen alleen gebruikt worden voor schoolwerk en hiermee mag je alleen websites bezoeken die je daarvoor nodig hebt.
 • In de buurt van een computer, eten of drinken we niet.
 • Je kunt de op school printen tegen betaling. De kosten voor een zwart-wit print zijn € 0,05 en een kleurenprint kost € 0,10.
 • Tijdens het werken op de computer kun je door ons gecontroleerd worden.
 • Wij houden het recht om onterechte informatie uit je map te verwijderen (als dit bijv. schadelijk voor ons netwerk kan zijn).
 • Koppel geen apparatuur, zoals muizen, toetsenborden e.d., los van de computer.
 • Werkt een computer of bijbehorende apparatuur niet, meld dit dan.
 • Bij overtreding van de regels, kunnen wij besluiten om je een computerverbod te geven.

Het is een goede gewoonte dat leerlingen helpen bij het netjes houden van de kantine, het schoolplein en de schoolomgeving. Leerlingen uit de leerjaren 1, 2 en 3 verrichten bij toerbeurt corveewerkzaamheden in de kantine (na elke pauze). Soms moet een leerling corveewerkzaamheden verrichten als straf.

Voor gymnastiek heb je een Esdal T-shirt en korte blauwe sportbroek nodig.
Deze zijn te koop bij Intersport Bols in Emmen, in de winkel aan de Westerstraat 210 of via hun webshop.
Het shirt kost € 7,99 en het broekje € 9,99.
Bij bestellingen via de webshop zijn de verzendkosten € 3,95.

Aangezien een groot deel van de gymlessen op het veld gegeven wordt, is het i.v.m. de veiligheid van de leerlingen van het grootste belang dat er gymschoenen met een goed profiel gedragen worden. Voor de binnenlessen moeten de leerlingen zaalschoenen met niet-zwarte zolen dragen.

3x niet voor elkaar ==> 1 uur nakomen
6x niet voor elkaar ==> 2 uur nakomen
7x en meer niet voor elkaar ==> steeds 1 uur nakomen

Na 3 en 6 keer het huiswerk niet voor elkaar hebben, gaat er een e-mail naar de ouder(s)/verzorger(s).

 • Rommel hoort in de afvalbakken.
 • Eten en drinken doe je in de kantine en/of hal beneden.

We gaan er vanuit dat we met zijn allen de kantine netjes houden. Etenswaren die veel rommel kunnen geven (bv. chips en kruidnoten) zijn in school niet toegestaan.

Het is tijdens de les niet toegestaan naar je kluisje te gaan. Zorg dus, dat je tijdens de pauze de spullen bij elkaar zoekt die je in de volgende lessen nodig hebt.

 • Het gebruik van een mobiele telefoon is in school alleen toegestaan buiten de lessen om. Het kan voorkomen dat de docent het gebruik van mobiele telefoons inzet tijdens de lessen.
 • Het is niet toegestaan opnames in en om de school te maken.
 • Bij overtreding van de regels wordt de telefoon een dag ingenomen en wordt deze om 16.00 uur weer teruggegeven. Bij de tweede overtreding wordt de telefoon gedurende vijf werkdagen ingenomen.

Het Esdal College hanteert een beperkt aantal basisregels die voor zowel leerlingen als medewerkers vanzelfsprekend zijn. Deze regels liggen ten grondslag aan het veilige leef- en leerklimaat in onze school:

 1. We respecteren de ander. Pesten en discrimineren worden niet geaccepteerd.
 2. We gaan zorgvuldig om met eigendommen van een ander.
 3. We vallen elkaar niet lastig en we sluiten elkaar niet opzettelijk buiten.
 4. We zoeken bij onenigheid samen naar een oplossing.
 5. We gebruiken geen taal die anderen kwetst.
 6. We houden de school en de omgeving ervan schoon.
 7. Alcohol- en drugsgebruik in en in de omgeving van de school is verboden. Uiteraard ook de handel erin.
 8. Voorwerpen die gevaar kunnen opleveren voor anderen zijn verboden.
 9. Roken op de schoolterreinen is verboden.

Naleving van de regels
Als een leerling de regels overtreedt, wordt een passende maatregel getroffen. De rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd in het Leerlingenstatuut.

Respect hebben voor elkaar en elkaars eigendommen vinden we op school erg belangrijk. Daarover zijn afspraken op papier gezet. Tijdens de mentorlessen wordt regelmatig aandacht besteed aan het onderwerp regels en afspraken. Uiteraard gelden voor de locatie Oosterhesselen ook de algemene regels van het Esdal College. De rechten en plichten van de leerlingen en medewerkers zijn opgenomen in het leerlingenstatuut.

Regels locatie Oosterhesselen

 • Leerlingen mogen in tussenuren en in pauzes het schoolterrein verlaten.
 • Heb je gym na een pauze, dan ga je pas aan het eind van de pauze naar de sporthal of het sportveld.
 • Zorg dat je op tijd in de les bent. Kom je te laat, dan moet je een briefje halen bij de administratie. Met dat briefje word je tot de les toegelaten.
 • Ben je ongeoorloofd te laat:
  – na 2x om 08.00 uur melden bij de administratie
  – na 4x om 08.00 uur melden bij de administratie
  – na 5, 6, 7 en 8x een middag terugkomen en een brief naar huis
  – na 9x een gesprek met de leerplichtambtenaar
  – na 10x de hele week een vierkant rooster
  – na 11x laatste waarschuwing door de leerplichtambtenaar
  – na 12x taakstraf HALT.
 • Blijf van andermans eigendommen af. Schade toegebracht aan eigendommen van school en van anderen, moet zonder meer worden vergoed.
 • Maak onderweg van huis naar school en van school naar huis geen rommel en houd rekening met andere weggebruikers.
 • Fietsen moeten op de juiste plaats in de rijwielstalling staan.
 • In de hele school is het gebruik van kauwgom niet toegestaan.
 • Het afsteken van vuurwerk in en rondom school wordt direct gemeld bij de politie en de leerling wordt op school een dag geschorst.
 • Het in het bezit hebben en het gebruiken van energiedrank in school is niet toegestaan.
 • Er geldt een rookverbod op het schoolterrein.
 • Het is niet toegestaan laserpennen, wapens of op wapens lijkend speelgoed bij je te hebben of te gebruiken.

Alle locaties van het Esdal College zijn sinds 1 januari 2018 rookvrij voor leerlingen en medewerkers. Het Esdal College wil aansporen tot een gezonde leefstijl en sportiviteit, roken op de terreinen is dan ook niet toegestaan.

Ernstige schending van gedragsregels kan leiden tot schorsing van de leerling. Hierbij kunt u denken aan diefstal, gewelddadig gedrag, pesten, bedreiging, discriminatie of ander grensoverschrijdend gedrag. In het geval van schorsing stelt de locatiedirectie de ouder(s)/verzorger(s) onmiddellijk op de hoogte. Bij schorsing langer dan één dag worden de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar geïnformeerd. In het kader van de privacy gebeurt de melding anoniem bij de inspectie. De leerplichtambtenaar krijgt een kopie van het schorsingsbesluit. De meest verregaande maatregel is verwijdering van de school. Indien na schorsing het gedrag van een leerling niet daadwerkelijk verbetert, kan er tot verwijdering van school worden overgegaan. Overigens kan dit ook gebeuren, als een leerling zich, zonder ooit geschorst te zijn geweest, aan zeer ernstig wangedrag schuldig maakt. De procedure Schorsing en verwijdering is vastgelegd in het Inrichtingsbesluit WVO. Dit besluit ligt ter inzage op de locatie. Een leerling kan ook van school worden verwijderd, indien het gedrag van ouder(s)/verzorger(s) een gevaar vormt voor leerlingen en/of medewerkers van de school.

In alle lokalen hangt een telefoontas. De leerlingen plaatsen daar hun mobieltje in en nemen het weer mee als de les afgelopen is. Op die manier voorkomen we dat leerlingen tijdens de les door hun mobiel afgeleid worden en dringen we het aantal keren dat een mobieltje in beslag genomen wordt verder terug. Ook zorgt deze oplossing er voor dat de mobiel beschikbaar is voor de les als de docent dat nodig acht.

Op basis van artikel 11e van de Wet op het Voortgezet Onderwijs kan het bevoegd gezag van een school voor vwo, havo en vmbo, met name voor leerlingen die verder gaan in de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning, na overleg met de ouders/verzorgers een leerling op individuele basis vrijstelling verlenen voor een vak. Deze vrijstelling wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen verleend. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welk onderwijs voor de leerling in de plaats komt voor het vak waarvoor vrijstelling is verleend. De inspectie wordt in kennis gesteld van de verleende vrijstelling en de gronden waarop deze vrijstelling berust. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met de locatieleiding.

Load More

 

Begeleiding

Alle locaties van het Esdal College zijn veilige scholen, waar we werken vanuit onze kernwaarden: inspireren, presteren en respecteren. Vooral de kernwaarde respecteren betekent dat we op een goede en respectvolle manier met elkaar om willen gaan.

Grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook en door wie dan ook, tolereren we niet. We hebben het vaak alleen over pesten, maar grensoverschrijdend gedrag gaat om meer dingen. Grensoverschrijdend gedrag kan allerlei vormen hebben, zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, homo-intimidatie en pesten. In het Protocol Grensoverschrijdend gedrag staat beschreven wat we onder dat gedrag verstaan en hoe we handelen als we het constateren.

De locatie Oosterhesselen heeft twee antipestcoördinatoren:
• Leerjaar 1 en 2: mevrouw F. Bruintjes, f.bruintjes@esdalcollege.nl
• Leerjaar 3 en 4: de heer W. Zuur, w.zuur@esdalcollege.nl

De decaan begeleidt de leerlingen die voor een vakkenpakketkeuze of schoolkeuze staan. Zij verzorgt of organiseert voorlichting, geeft informatie en voert gesprekken met ouders/verzorgers en leerlingen. Zij is de contactpersoon voor het vervolgonderwijs. Een deel van een mentorles is er gelegenheid om aandacht te besteden aan de keuzebegeleiding m.b.v. een methode. Verder ondersteunt zij de mentoren en de locatieleiding in hun werkzaamheden bij de keuzebegeleiding. De donderdag is voor de decaan de vaste dag waarop zij geen lessen geeft en beschikbaar is voor overleg met ouders/verzorgers, leerlingen en anderen. De schooldecaan is als eerste betrokken bij de keuzebegeleiding, maar ook de docenten, de leerlingen zelf, hun ouder(s)/verzorger(s) en de locatieleiding. Het accent in de onderbouw ligt vooral op de vraag: Welk leerniveau past bij mij?. In de bovenbouw gaat het ook om vragen als: “Wat interesseert mij?, Welke vervolgopleiding past bij mij?, Wat kan ik?” Dit gehele proces valt onder de LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding).

Onze decaan is mevrouw Van Zanden: m.vanzanden@esdalcollege.nl

De dug-out is een voorziening binnen het Esdal College Oosterhesselen waar leerlingen extra ondersteuning ontvangen als de basisondersteuning niet voldoende blijkt te zijn. Het is een tijdelijke opvang van leerlingen die door achterblijvende prestaties en/of opvallend gedrag in aanmerking komen voor een meer individuele begeleiding buiten de reguliere klas.

Leerlingen met dyslexieproblemen krijgen extra begeleiding. Leerlingen worden getest op dyslexie. Als blijkt, dat de leerling dyslectisch is, vindt nader onderzoek plaats. Dyslectische leerlingen krijgen de beschikking over een dyslexiepaspoort. Hierin staat aangegeven van welke faciliteiten de leerling gebruik mag maken. Dyslectische leerlingen hebben de mogelijkheid om toetsen te maken met behulp van het programma TextAid.

De dyslexiecoördinator op de locatie Oosterhesselen is mevrouw A. de Haan, a.dehaan@esdalcollege.nl.

Het Esdal College vindt het heel belangrijk om alle leerlingen de begeleiding te bieden die ze nodig hebben om met plezier hun schoolloopbaan met succes af te ronden. De meeste leerlingen hebben genoeg aan de basisondersteuning die alle locaties bieden.

Soms heeft een leerling (tijdelijk) wat extra ondersteuning nodig. Alle locaties van het Esdal College hebben in hun schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven op welke manier ze die extra ondersteuning hebben georganiseerd.

Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 hebben van maandag tot en met donderdag een huiswerkuur op hun rooster staan.

De decaan begeleidt de leerlingen die voor een vakkenpakketkeuze of schoolkeuze staan. Zij verzorgt of organiseert voorlichting, geeft informatie en voert gesprekken met ouders/verzorgers en leerlingen. Zij is de contactpersoon voor het vervolgonderwijs. Een deel van haar lessen heeft zij gelegenheid om aandacht te besteden aan de keuzebegeleiding m.b.v. een methode. Verder ondersteunt zij de mentoren en de locatieleiding in hun werkzaamheden bij de keuzebegeleiding. De donderdag is voor de decaan de vaste dag waarop zij geen lessen geeft en beschikbaar is voor overleg met ouders/verzorgers, leerlingen en anderen. De schooldecaan is als eerste betrokken bij de keuzebegeleiding, maar ook de docenten, de leerlingen zelf, hun ouders(s)/verzorger(s) en de locatieleiding. Het accent in de onderbouw ligt vooral op de vraag: Welk leerniveau past bij mij?. In de bovenbouw gaat het ook om vragen als: Wat interesseert mij?, Welke vervolgopleiding past bij mij?, Wat kan ik? Dit gehele proces val onder de LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding).

Onze decaan is mevrouw Van Zanden: m.vanzanden@esdalcollege.nl

De mentor is de centrale persoon in de begeleiding van de klas en de individuele leerling en is de contactpersoon voor ouders/verzorgers. De mentor komt, in overleg, op huisbezoek in het eerste leerjaar en bij leerlingen die tussentijds instromen. In geval van problemen, nemen ouders/verzorgers eerst contact op met de mentor.

Op alle locaties van het Esdal College wordt motorisch remedial teaching aangeboden. Wanneer een leerling extra hulp op motorisch gebied nodig heeft, dan regelt de docent mrt dat.

Mrt kan gaan over de fijne motoriek van het schrijven en over de grove motoriek, zoals die bij sport en bewegen aan de orde is.

Alle leerlingen uit het eerste leerjaar worden gescreend op hun grove en fijne motoriek.

De mrt-docent kan, indien gewenst, nog een uitgebreide test afnemen. Op de schoollocatie wordt er dan extra geoefend.

Op elke locatie is een docent lichamelijk opvoeding geschoold in het herkennen van motorische problemen en het begeleiden daarvan.

Voorafgaand aan de uitgebreide test en de begeleiding neemt de mrt-docent altijd contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Mevrouw M. Koops van’t Jagt is voor het Esdal College de mrt-coördinator, m.koopsvantjagt@esdalcollege.nl.

Het Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe heeft voor leerlingen die leerproblemen en/of gedragsproblemen hebben, een orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC). Dit is een locatie waarin specifieke ondersteuning voor deze leerlingen aanwezig is, o.a. een orthopedagoog.
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 worden leerlingen niet meer geplaatst in leerjaar 1 van het OPDC, maar in het reguliere VO of in het speciaal onderwijs. Er is in 2020-2021 nog wel een tweede leerjaar.
De leerlingen, die tijdelijk worden geplaatst op het OPDC, worden dusdanig opgevangen en begeleid, dat zij na verloop van tijd kunnen terugkeren in het reguliere onderwijs om daar met succes hun schoolloopbaan te kunnen afsluiten. Het OPDC beschikt over de expertise die noodzakelijk is om deze leerlingen op adequate wijze onderwijs te laten volgen.

De scholen voor Voortgezet Onderwijs in Zuidoost Drenthe zijn een samenwerkingsverband met elkaar aangegaan. Voor het ondersteuningsplan dat hieruit is voortgekomen en meer informatie over het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Drenthe, klik hier.

Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de beste plek, want dat biedt de beste voorbereiding op een vervolgopleiding. Als het toch nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, vormen in het regulier en speciaal onderwijs het uitgangspunt.

Hoe is passend onderwijs georganiseerd?
Met passend onderwijs hebben de scholen de verantwoordelijkheid om alle leerlingen die worden aangemeld daadwerkelijk een goede plek te bieden. Hierbij werken reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs regionaal samen. Dit betekent dat als een school een leerling met een specifieke begeleidingsvraag niet kan plaatsen, de betreffende school ervoor moet zorgen dat de leerling op een andere school wordt toegelaten.

Wij maken gebruik van de diensten van het schoolmaatschappelijk werk. Leerlingen met sociaal-emotionele problemen kunnen worden doorverwezen naar de schoolmaatschappelijk werker. Leerlingen kunnen ook zelf contact opnemen. Het schoolmaatschappelijk werk houdt 2-wekelijks spreekuur in de school.

Om helder te kunnen aangeven welke ondersteuning scholen kunnen aanbieden, heeft elke school een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ook staat daarin beschreven in welke situaties de scholen de ondersteuning niet kunnen bieden en wanneer ze doorverwijzen naar andere onderwijsvormen. Het Esdal College heeft ervoor gekozen om in dit schoolondersteuningsprofiel niet alleen de extra ondersteuning weer te geven, maar ook de basisondersteuning.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van de locatie Oosterhesselen.

Wij stimuleren de bijzondere talenten van onze leerlingen, bijvoorbeeld op het gebied van sport of kunst. Het Esdal College biedt faciliteiten op maat die een optimale afstemming mogelijk maken tussen de studie enerzijds en de sport- of kunstbeoefening anderzijds. Elke locatie biedt mogelijkheden voor maatwerk voor talent en op elke locatie is een talentbegeleider aanwezig. Er zijn veel voorbeelden van leerlingen die op deze wijze kunnen excelleren met hun bijzondere talenten én een diploma halen. Voor de maatwerkmogelijkheden kan contact opgenomen worden met de talentbegeleiders van de locaties.

Voor meer informatie over maatwerk kun je contact opnemen met mevrouw R. Schrik via 088-0009670 of via r.schrik@esdalcollege.nl.

In sommige situaties kan een leerling tijdelijk niet deelnemen aan het reguliere onderwijs, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een gedragsproblematiek die in de klas niet te hanteren is.

Dan is een tijdelijke plaatsing in de Track voor de leerling en de klasgenoten beter. Daar krijgt de leerling een aangepast onderwijsprogramma en intensieve begeleiding door een team van specialisten. Het Esdal College maakt gebruik van de Track van het Samenwerkingsverband.

Er kunnen zich situaties voordoen die voor leerlingen zo persoonlijk en ingrijpend zijn, dat de leerling of zijn ouder(s)/verzorger(s) dit niet met reguliere begeleiders willen bespreken. Dit geldt met name voor problemen die betrekking hebben op ongewenste intimiteiten. In zodanige gevallen heeft de locatie twee vertrouwenscontactpersonen. De leerlingen kunnen bij hen terecht met de zekerheid dat alle informatie voorzichtig en respectvol behandeld wordt.

De vertrouwenscontactpersonen van de locatie Oosterhesselen zijn mevrouw M. Wielens (m.wielens@esdalcollege.nl) en de heer B. Klok (b.klok@esdalcollege.nl).

Het Esdal College heeft ook een externe vertrouwenspersoon:
De heer J. Wibbens
Hét Vertrouwensbureau BV
De Gang 1A
9531 JK Borger
Telefoon: 085-1055055
E-mail: algemeen@hetvtb.nl

Leerlingen worden op verschillende manieren begeleid in hun schoolloopbaan:

 • sociaal-emotionele begeleiding
 • keuzebegeleiding
 • huiswerkbegeleiding
 • stagebegeleiding
 • dyslexie
 • talentbegeleiding

Verschillende mensen in de school houden zich bezig met leerlingbegeleiding:

 • mentor
 • decaan
 • teamleider
 • vertrouwenscontactpersoon
 • schoolmaatschappelijk werker
 • jeugdarts
 • leerplichtambtenaar
 • zorgadviesteam
 • onderwijsassistent
 • ambulant begeleider passend onderwijs

In het zorg- en adviesteam (ZAT) spreken de leerplichtambtenaar, de wijk- of jeugdagent, de jeugdarts, de schoolmaatschappelijk werker en vertegenwoordigers van de school met elkaar.

Het ZAT komt gedurende het schooljaar een aantal keer samen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de leerlingen met hulpvragen die verder gaan dan alleen onderwijsproblematiek besproken. Eén van de belangrijkste doelen van het ZAT is het snel inzetten van passende en afgestemde ondersteuning.

Ouders/verzorgers en leerlingen van 16 jaar of ouder dienen toestemming te geven om in het ZAT besproken te worden.

Er zijn werkafspraken gemaakt om de vertrouwelijkheid en de zorgvuldigheid van de besprekingen te waarborgen.

Load More

 

Beleid

Wij voeren een terughoudend beleid m.b.t. sponsoring. De school onderschrijft het Convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring. De kern van dit convenant, dat het ministerie van OCW in 2009 met veertien organisaties heeft afgesloten, is:

 • nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen
 • bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid
 • de samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen
 • de kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring

Indien de school van plan is om sponsorgelden en donaties te ontvangen, dan heeft de medezeggenschapsraad of deelraad voorafgaand instemmingsrecht.

Load More

 

Contact Wie is wie

Esdal College locatie Oosterhesselen
Beatrixlaan 14a
7861 AJ Oosterhesselen

tel.: 088-0009670
e-mail: oosterhesselen@esdalcollege.nl

Het onderwijsondersteunend personeel zorgt voor de randvoorwaarden: kopieerwerk, koffie, administratie, schoonmaak etc. De systeembeheerder draagt zorg voor alle digitale systemen. De onderwijsassistent vangt leerlingen op in de dug-out en speelt een rol bij de leerlingbegeleiding.

De teamleider maakt deel uit van de schoolleiding en is verantwoordelijk voor het onderwijskundig proces en de dagelijkse leiding. Zij is de direct leidinggevende van de docenten. Naast leidinggevende taken geeft zij een beperkt aantal lessen. De teamleider werkt samen met de locatiedirecteur en de onder- en bovenbouwcoördinator.

De teamleider van de locatie Oosterhesselen is mevrouw R. Schrik (r.schrik@esdalcollege.nl)

Organisatie
De school is ondergebracht in een stichting: Stichting Esdal College, Scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs in Emmen en omstreken. Het jaarverslag, waarin opgenomen de jaarrekening, treft u hier aan.

Raad van toezicht
De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn terug te vinden in de statuten van het Esdal College en nader uitgewerkt in het reglement van de raad van toezicht. Zie hiervoor het Handboek Governance.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:
• de heer mr. drs. A Regtop (voorzitter)
• mevrouw dr. mr. E.M. Klop (vicevoorzitter)
• mevrouw drs. K.F.J. Jager
• de heer ing. A. Farokhi
• de heer drs. G. Hidding

Rooster van aftreden/ hoofd- en nevenfuncties raad van toezicht
Voor het rooster van aftreden en de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht, klik hier.

Directeur/bestuurder
De directeur/bestuurder van het Esdal College is de heer L.M.M. Kooistra. De heer Kooistra heeft, behoudens het voorzitterschap van de algemene ledenvergadering van het Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe VO 22.02 en de functie van secretaris van het bestuur van VV Zuidhorn, geen (on)bezoldigde nevenfuncties, zie ook het reglement criteria nevenfuncties directeur/bestuurder.

De directeur/bestuurder conformeert zich aan de Code Goed Onderwijsbestuur VO. De directeur/ bestuurder heeft op grond van de statuten de positie van bevoegd gezag van het Esdal College en is belast met het besturen van de scholengemeenschap. Hij heeft tot taak het uitzetten van de strategie van de school en het vertalen daarvan naar concrete doelstellingen voor de schoollocaties en ziet toe op het behalen ervan. Het beoordelingskader van de directeur/bestuurder treft u hier aan.

Kerndirectie
De heer L.M.M. Kooistra vormt samen met mevrouw M.A.A. Kolker de kerndirectie. De kerndirectie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de scholengemeenschap. Zij zijn bereikbaar via m.kooistra@esdalcollege.nl en g.kolker@esdalcollege.nl

Locatiedirecties
Locatie Oosterstraat: de heer F.W. Lindeman, locatiedirecteur en de heer R. Jalving, adjunct-locatiedirecteur
Locatie Boermarkeweg: de heer B. Kroesen, locatiedirecteur
Esdal Vakcollege Emmen: de heer G.B. Benes, locatiedirecteur
Locatie Borger: mevrouw K. Elferink, locatiedirecteur
Locatie Klazienaveen: de heer G.B. Benes, locatiedirecteur
Locatie Oosterhesselen: mevrouw K. Elferink, locatiedirecteur

De locatiedirecteuren worden ondersteund door diverse teamleiders. De locatiedirecteuren zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van hun locatie. Hun verantwoordelijkheid en handelingsvrijheid staat beschreven in het managementstatuut, hetgeen terug te vinden is in het Handboek Governance.

dhr. P. Blanken pbl wiskunde, mentor 1B p.blanken@esdalcollege.nl
mevr. F. Bruintjes fbr biologie, natuur & gezondheid, zorgcoordinator, onderbouwcoördinator f.bruintjes@esdalcollege.nl
mevr. E. Eggens-Potijk eeg Nederlands, geschiedenis, ICT e.eggens@esdalcollege.nl
mevr. M. de Graaf mgr NT2, Nederlands m.degraaf@esdalcollege.nl
mevr. A. de Haan ahn Engels, mentor 4C a.dehaan@esdalcollege.nl
dhr. B. Klok bkl economie, rekenen, mentor 3A b.klok@esdalcollege.nl
dhr. R. de Labije rla conciërge r.delabije@esdalcollege.nl
mevr. M. van Lenthe mln kunst & cultuur, ckv, beeldende handvaardigheid (bha) mentor 2B m.vanlenthe@esdalcollege.nl
mevr. N. Lewis nle maatschappijleer n.lewis@esdalcollege.nl
mevr. T. Lübbers- van der Helm tlu economie, dienstverlening & commercie t.lubbers@esdalcollege.nl
mevr. K. Lusing kls Engels, mentor 2A k.lusing@esdalcollege.nl
mevr. G. van Oosten goo onderwijsassistente g.vanoosten@esdalcollege.nl
mevr. N. Plug npl Frans n.plug@esdalcollege.nl
mevr. G. Prins gpr aardrijkskunde g.prins@esdalcollege.nl
mevr. H. Pruijm hpr administratief medewerkster h.pruijm@esdalcollege.nl
mevr. R. Reinds-Klasen rre natuur & gezondheid, dienstverlening & producten, mentor 1A, r.reinds@esdalcollege.nl
mevr. W. Schonewille wsc Nederlands w.schonewille@esdalcollege.nl
mevr. R. Schrik rsc wiskunde, teamleider r.schrik@esdalcollege.nl
mevr. G. Tuin-Piek gtu systeembeheerder g.tuin@esdalcollege.nl
dhr. W. Visch wvi lichamelijke oefening, mentor 4B w.visch@esdalcollege.nl
dhr. J. Visser jvi Techniek j.visser@esdalcollege.nl
mevr. E. van Vuure evu dienstverlening & producten, beeldende handvaardigheid (bha), mentor 4A e.vanvuure@esdalcollege.nl
dhr. B. Westerhof locatiedirecteur b.westerhof@esdalcollege.nl
mevr. M. Wielens mwl lichamelijke oefening m.wielens@esdalcollege.nl
mevr. T. van Wieren twi Nederlands, mentor 3B t.vanwieren@esdalcollege.nl
mevr. M. van Zanden mza aardrijkskunde, decaan m.vanzanden@esdalcollege.nl
dhr. W. Zuur wzu Duits, dienstverlening & producten examensecretaris, bovenbouwcoördinator w.zuur@esdalcollege.nl

 

Load More

 

Directie

De Stichting Esdal College, Scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs in Emmen en omstreken. Deze stichting wordt bestuurd door de heer L.M.M. Kooistra, directeur/bestuurder. Samen met het lid kerndirectie, mevrouw M.A.A. Kolker, vormt de directeur/bestuurder de kerndirectie.

Het postadres van de directeur/bestuurder:
Postbus 2041
7801 CA Emmen
Tel. 088 000 9 600
m.kooistra@esdalcollege.nl

Het Esdal College heeft een kerndirectie, bestaande uit twee leden:

 • de heer L.M.M. Kooistra, directeur/bestuurder
 • mevrouw M.A.A. Kolker, lid kerndirectie

Locatiedirecteur: de heer B. Westerhof (b.westerhof@esdalcollege.nl)
Teamleider: mevrouw R. Schrik (r.schrik@esdalcollege.nl)

De locatiedirecteur is integraal verantwoordelijk voor de totale organisatie van de locatie.

Load More

 

Groep-8

In het Esdal Magazine kun je lezen wat er te kiezen valt op de locaties. Nieuwsgierig? Download ‘m hier.

Load More

 

Kernwaarden

Wij willen onze leerlingen inspireren door het onderwijs zo aan te bieden dat ze geboeid en gemotiveerd raken. Dit doen wij door ons onderwijs voortdurend te evalueren en te verbeteren. We doen dat o.a. door de roosters flexibel te maken, waardoor er meer keuzemogelijkheden ontstaan voor leerlingen. We leveren steeds meer maatwerktrajecten, benutten de verschillen tussen leerlingen en bieden een intensieve begeleiding. Door een school te zijn die bruist en waar leuk en leerzaam hand in hand gaan, zijn wij voor onze leerlingen een bron van inspiratie.

Wij streven ernaar het beste uit onszelf en onze leerlingen te halen: we hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet. Wij houden op onze school rekening met verschillen tussen leerlingen: de school wil alle leerlingen extra uitdagingen bieden. Om dit te kunnen waarmaken, vragen wij ook veel van onze medewerkers. Zij scheppen de voorwaarden voor leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen.

Eén ding hebben al onze locaties gemeen, namelijk dat wij een school zijn waar je levensovertuiging, je cultuur, je huidskleur, je achtergrond, je seksuele geaardheid of je maatschappelijke positie geen rol spelen bij de toelating. Iedereen is welkom. De leerlingen en onze medewerkers hebben respect voor anderen en hun opvattingen. Dit betekent dat we in de lessen maatschappelijke en levensbeschouwelijke vraagstukken zoveel mogelijk vanuit verschillende invalshoeken benaderen. We bespreken verschillen in opvattingen in een sfeer van verdraagzaamheid. Zo willen wij een school zijn die voor de leerlingen een goede voorbereiding is op het samenleven en samenwerken met verschillende mensen.

Naast respecteren, zijn inspireren en presteren kernwaarden van waaruit wij op school handelen en leren. Deze waarden liggen ten grondslag aan de omgangsvormen die wij op onze school hanteren. Deze omgangsvormen, en de daaruit voortvloeiende regels, geven duidelijke grenzen aan.

Load More

 

Klachten

Het Esdal College is aangesloten bij:
De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030 28 09 590
www.onderwijsgeschillen.nl

De school kent een officiële klachtenregeling. Deze regeling biedt de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen. Het Esdal College is zich er echter van bewust dat klachten ook een signaalfunctie hebben, waarmee we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren. Officiële procedures zijn nodig, maar wij geven er de voorkeur aan problemen bespreekbaar te maken. Veelal zal dan blijken dat klachten op locatieniveau tot tevredenheid kunnen worden afgehandeld. In eerste instantie is de mentor altijd de eerstaangewezen persoon. Hij of zij zal de klacht bespreken. Afhankelijk van de klacht kan het echter ook voorkomen dat de klacht behandeld wordt door iemand anders uit de schoolorganisatie, zoals een teamleider of een lid van de locatieleiding. Als dat niet leidt tot een oplossing dan kan een klacht ingediend worden bij de directeur/bestuurder.

Het kan ook voorkomen dat de melding c.q. klacht zodanig is dat een externe, niet aan de school verbonden vertrouwenspersoon, de heer J. Wibbens, ingeschakeld wordt. De aan de locaties verbonden vertrouwenscontactpersonen wijzen hierbij de weg. Als de melding c.q. klacht niet naar tevredenheid is behandeld, is de volgende stap die naar het bevoegd gezag en uiteindelijk naar de Landelijke Klachtencommissie.

Meldpunt vertrouwensinspecteur
Is uw kind op school op een erg onaangename manier lastiggevallen? Misschien kunt u dan de hulp gebruiken van een vertrouwensinspecteur. Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs bij wie u terecht kunt voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van:

 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 • lichamelijk geweld
 • grove pesterijen
 • geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 1113111 (lokaal tarief).
Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.

Klachten in geval van:

 • Het eindexamen over sancties naar aanleiding van onregelmatigheden kunnen worden ingediend bij de Commissie van Beroep, zoals omschreven in het Examenreglement;
 • Een besluit van de rapportenvergadering aangaande de overgang kunnen worden ingediend bij de locatieleiding;
 • Een geschil aangaande de medezeggenschap kunnen worden ingediend bij de Landelijke Commissie Geschillen WMS.

Klik hier voor de klachtenregeling van het Esdal College

Medewerkers en leerlingen, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, kunnen bij de vertrouwenspersoon integriteit een vermoeden van een misstand binnen het Esdal College melden. De vertrouwenspersoon is speciaal belast met de afhandeling van meldingen van betrokkene in het kader van de Klokkenluidersregeling. Ook kunnen betrokkenen bij de vertrouwenspersoon integriteit een vermoeden van een met de Integriteitscode strijdige handeling melden.

Vertrouwenspersoon integriteit bij het Esdal College is mevr. B.J. Bodenstaff.
Telefoonnummer: 06 130 264 16
E-mail: b.j.bodenstaff@hetnet.nl

Load More

 

Kwaliteit

 

Percentage geslaagd in 2016 2017 2018 2019 2020
Locatie Oosterstraat  
vwo 93,5 94,3 90,9 84,9 100
havo 89,3 86,9 82,8 80,9 97,9
Locatie Boermarkeweg  
mavo 99,2 96,2 92,2 93,9 100
Esdal Vakcollege Emmen  
vmbo-basisberoepsgericht 96,9 96 100 92,9 100
vmbo-kaderberoepsgericht 97,8 96,9 97,5 100 100
Locatie Klazienaveen  
vmbo-basisberoepsgericht 100 100 100 100 100
vmbo-kaderberoepsgericht 100 100 100 96,6 100
vmbo-gemengde leerweg 100       100
mavo 100 92,5 97,9 100 100
Locatie Oosterhesselen  
vmbo-basisberoepsgericht 100 100 100 100 100
vmbo-kaderberoepsgericht 82,4 94,1 100 100 100
mavo 95,7 100 100 88,9 100
Locatie Borger  
vmbo-basisberoepsgericht 100 83,3 100 100 100
vmbo-kaderberoepsgericht 100 92,3 87,5 100 100
mavo 95,8 92,1 97,9 88,5 100

Het Esdal College valt onder de inspectie te Zwolle.

Het postadres is:
Inspectie van het Onderwijs, Toezicht VO
Postbus 10048
8000 GA Zwolle
088 – 6696060

Scholen worden regelmatig bezocht door de onderwijsinspectie. De resultaten van deze bezoeken worden gepubliceerd op het internet en zijn terug te vinden op www.onderwijsinspectie.nl onder het kopje ‘Inspectierapporten scholen en instellingen’.

De kwaliteit van ons onderwijs is een uitkomst van feitelijke gegevens, prestaties van leerlingen, betrokkenheid van ouders/verzorgers en inzet van docenten. De feitelijke gegevens als bevorderingspercentages, slagingspercentages en verblijfsduur geven een goed beeld. We streven naar een zo hoog mogelijk aantal leerlingen dat overgaat of slaagt. Daarnaast richten we ons ook op sociaal- emotionele aspecten, zoals het welbevinden van leerlingen, die onder andere aan de orde komen in mentorbesprekingen en docentenvergaderingen. Jaarlijks meten we de leerlingtevredenheid. De uitkomst van deze enquête is te vinden op de website van Scholen op de kaart, www.scholenopdekaart.nl. Jaarlijks volgen we op diverse manieren de tevredenheid van ouders/verzorgers, door onder andere panelgesprekken, gesprekken met de ouderraden en de oudergeleding in de (d)mr.

Een goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) vinden we heel belangrijk. De decanen en mentoren van het Esdal College helpen leerlingen goede keuzes te maken.

Voor de leerresultaten van onze leerlingen verwijzen wij graag naar de examenresultaten.

Docenten zijn optimaal op hun taak berekend. Een eerste vereiste is dat zij bevoegd zijn of op korte termijn (maximaal 4 jaar) bevoegd raken voor de lessen die zij geven. Omdat bevoegdheid alleen nog geen garantie is voor goed onderwijs, worden nieuwe docenten begeleid door ervaren docenten en coaches en worden er met alle docenten regelmatig gesprekken gevoerd. Natuurlijk is er ook scholing voor de medewerkers. Scholing is onmisbaar bij alle veranderingen in het onderwijs. Docenten willen de veranderingen op de voet volgen en hun lessen steeds aanpassen aan de vernieuwingen. De resultaten van het onderwijs zelf worden jaarlijks door de onderwijsinspectie beoordeeld. Mede aan de hand daarvan verbeteren we docenten hun onderwijs voortdurend.

Op www.owinsp.nl kunnen de kwaliteitskaarten van de school worden geraadpleegd.

Op www.scholenopdekaart.nl geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. Aan de hand van indicatoren over onderwerpen als: algemene kenmerken, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering, worden de cijfers gepresenteerd en kunnen deze worden vergeleken met die van andere scholen.

Klik hieronder voor de SchoolVensters (via Scholenopdekaart.nl) van de locatie Oosterhesselen:
Esdal College locatie Oosterhesselen

Periodiek worden er tevredenheidsonderzoeken gehouden onder leerlingen en medewerkers. De uitkomsten van de onderzoeken worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. De uitkomsten van de onderzoeken onder leerlingen zijn te vinden op Scholen op de kaart, www.scholenopdekaart.nl.

Schooljaar 2018-2019

Locatie onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo bovenbouw totaal per locatie totaal in % per locatie
Oosterstraat 0 0 3 3 0,22%
Boermarkeweg 0 2 0 2 0,43%
Weerdingerstraat 0 1 0 1 0,44%
Borger 1 0 0 1 0,57%
Klazienaveen 0 0 0 0 0,00%
Oosterhesselen 1 0 0 1 0,50%
Totaal Esdal College 2 3 3 8 0,27%

Er is sprake van een daling van het aantal (voortijdig) schoolverlaters, van 0,77% in het vorige schooljaar naar 0,27%.

Load More

 

Leerlingbetrokkenheid

De leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen op de locatie. De raad wordt begeleid door een docent. Zij vergadert regelmatig en heeft per jaar een aantal bijeenkomsten met de schoolleiding. De raad is een klankbord voor de schoolleiding. De raad organiseert naar eigen inzicht activiteiten voor leerlingen.

De medezeggenschap is op het Esdal College kleinschalig georganiseerd. Het Esdal College als geheel heeft een centrale medezeggenschapsraad (MR). Deze heeft advies- dan wel instemmingsbevoegdheid over onderwerpen die betrekking hebben op het gehele Esdal College. Elke locatie heeft daarnaast een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR), waarvan een aantal leden is afgevaardigd naar de centrale MR.

In de medezeggenschapsraden zitten vertegenwoordigers vanuit de medewerkers, de ouders/verzorgers en de leerlingen.

Samenstelling MR

Naam Locatie Ouder/leerling/personeel
Marc van der Haak Oosterstraat Personeel (OP)
Wilma Jansen Oosterstraat Personeel (OP)
Esther Ket Oosterstraat Ouder
Carlijn Katerberg Oosterstraat Leerling
Anja Dekker Boermarkeweg Personeel (OP)
Theo Hein Boermarkeweg Personeel (OOP)
Monique Baron Boermarkeweg Ouder
Henri Zomer (voorzitter) Klazienaveen Personeel (OP)
Henry de Roo Klazienaveen Ouder
Debby Hoving Klazienaveen Ouder
Iris de Vos Esdal Vakcollege Emmen Personeel (OP)
Vacant Esdal Vakcollege Emmen Ouder
Pauél Veenstra Borger Personeel (OP)
Vacant Borger Ouder
Helma Pruijm (secretaris) Oosterhesselen Personeel (OOP)
Martin Eising Oosterhesselen Ouder

 

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.

Load More

 

Leerplicht verzuim verlof

Wanneer leerlingen door ziekte, doktersbezoek, tandartsbezoek etc. niet op school kunnen komen, moeten ouders/verzorgers de school hiervan van tevoren, doch uiterlijk ’s ochtends voor aanvang van de school, in kennis stellen. Ouders/verzorgers kunnen leerlingen ziekmelden via Magister. Wanneer een leerling afwezig is zonder bericht van afmelding, neemt de school onmiddellijk contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Bij ongeoorloofd schoolverzuim (spijbelen) moet de leerling de gespijbelde tijd dubbel inhalen.

Wij vinden aanwezigheid op school noodzakelijk. Het maakt de kans op een succesvolle schoolloopbaan groter. Daarom houden we het verzuim nauwkeurig bij. We letten natuurlijk op ongeoorloofd afwezig zijn (spijbelen), maar ook op verlofaanvragen, het aantal ziekmeldingen en het aantal keren dat een leerling te laat komt. Bij verlofaanvragen hanteren we de regels zoals die door de gemeentelijke afdeling leerplicht worden voorgeschreven.

De volledige leerplicht houdt op aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar is geworden. Tot die tijd moet de leerling vijf dagen per week naar school. Hierna geldt voor jongeren die nog geen startkwalificatie hebben behaald, tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar de zogenaamde kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht houdt het behalen van een mbo-, een havo- of een vwo-diploma in. In de jaren dat de leerling leerplichtig is, moeten de ouder(s)/verzorger(s) ervoor zorgen dat de leerling de school bezoekt en alle lessen volgt.

De schoolleiding is wettelijk verplicht de afwezigheid bij te houden en ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente en via het digitaal verzuimloket bij DUO-IB-Groep. De schoolleiding is verplicht een melding te doen zodra een leerling totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig was. Het verzuimloket van DUO geeft de melding door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze onderzoekt de zaak en kan uiteindelijk een proces-verbaal opmaken. De ambtenaar stuurt het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie.

Ook kan de leerplichtambtenaar het verzuim melden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit doet hij als hij vindt dat zijn pogingen om de leerling weer naar school te krijgen geen effect hebben. De SVB kan dan de kinderbijslag stoppen. Deze maatregel geldt alleen voor leerlingen van 16 en 17 jaar die geen startkwalificatie hebben.

De rechter kan de leerplichtige jongere vanaf 12 jaar een taakstraf of een geldboete geven. Kwalificatieplichtige jongeren kunnen een geldboete krijgen. Ook ouders/verzorgers kunnen een geldboete krijgen. In ernstige gevallen kan de rechter een voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd opleggen.

Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar biedt hulp als een leerling door (dreigend) schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in zijn vorming en ontplooiing wordt belemmerd. Hierbij werkt hij/zij intensief samen met scholen, hulpverleningsinstanties, justitie en anderen. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld door de school of door ouder(s)/verzorger(s).

Als er sprake is van verzuim, spijbelgedrag, dreigende schooluitval, veelvuldige ziekmeldingen, maar ook vaak te laat komen, dan is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook ouders/verzorgers kunnen dit doen.

De leerplichtambtenaar gaat eerst in gesprek met de leerling om de reden van het gedrag te achterhalen. Geen zin hebben in school kan de oorzaak zijn van vaak te laat komen of spijbelen. Soms is er ook sprake van achterliggende problemen. Ouder(s)/verzorger(s), school, maar ook Bureau Jeugdzorg, het maatschappelijk werk of een andere hulpverlenende instantie kunnen dan worden ingeschakeld.

De leerplichtambtenaar biedt hulp als een leerling door (dreigend) schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in zijn vorming en ontplooiing wordt belemmerd. Hierbij werkt zij intensief samen met scholen, hulpverleningsinstanties, justitie en anderen. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld door de school of door ouder(s)/verzorger(s).

Als er sprake is van verzuim, spijbelgedrag, dreigende schooluitval, veelvuldige ziekmeldingen, maar ook vaak te laat komen, dan is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook ouders/verzorgers kunnen dit doen.

De leerplichtambtenaar gaat eerst in gesprek met de leerling om de reden van het gedrag te achterhalen. Geen zin hebben in school kan de oorzaak zijn van vaak te laat komen of spijbelen. Vaak is er ook sprake van achterliggende problemen. Ouder(s)/verzorger(s), school, maar ook Bureau Jeugdzorg, het maatschappelijk werk of een andere hulpverlenende instantie kunnen dan worden ingeschakeld.

We spreken van ongeoorloofd verzuim wanneer een leerling zonder geldige reden niet op school is of wanneer de leerling veelvuldig te laat komt. In de volgende gevallen is de school verplicht een melding te doen bij het verzuimloket van DUO:

 • Als een leerling 3 of meer achtereenvolgende schooldagen ongeoorloofd afwezig is geweest.
 • Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 15 uren ongeoorloofd heeft verzuimd.
 • Als een leerling 9 keer of vaker te laat in de les is gekomen

De DUO-melding komt bij de leerplichtambtenaar terecht die actie onderneemt. Bovenstaande situaties gelden wanneer een leerling zonder medeweten van de ouders verzuimt of te laat komt.

 • Leerlingen die te laat komen halen eerst op de administratie een “te laat briefje”. Daarna mogen zij pas in de les.
 • Leerlingen moeten elk lesuur tijdig aanwezig zijn.
 • Leerlingen die het 1e uur niet op tijd op school kunnen komen omdat ze met de bus zijn, kunnen een busbriefje halen bij de teamleider.

Verlof wegens bijzondere familieomstandigheden moet worden aangevraagd bij de locatieleiding. Het is gewenst om een uitnodiging of een kaart mee te nemen. Vervroegde vakantie of verlate terugkomst van vakantie is niet mogelijk, de wet staat dit niet toe. We wijzen erop dat slechts in zeer hoge uitzonderingsgevallen van de normale vakantieregeling afgeweken kan worden. Vraag het verlof tijdig aan (minstens acht weken van te voren) met vermelding van de reden. De locatiedirectie bepaalt wanneer er sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie.

Ouders/verzorgers kunnen de aan hen gekoppelde leerling(en) ziekmelden via het ouderaccount in Magister.

Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Ziekmelden dient voor 08.15 uur te gebeuren.
 • Ziekmelden kan alleen voor dezelfde of de volgende dag.
 • Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor de vrijdag.
 • Indien uw kind na het weekend nog ziek is, dient u uw kind opnieuw ziek te melden.
 • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk. Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag.
 • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere ingeplande activiteiten. Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder/verzorger een melding.
 • Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte, verzoeken wij ouder(s)/verzorger(s) contact op te nemen met de betreffende mentor van uw kind (telefonisch of per e-mail).

Het ziekmelden via Magister gaat als volgt:

 • Kies Afwezigheid en klik op Melden.
 • Selecteer de datum en voer desgewenst een opmerking in.
 • Klik rechtsboven op Versturen en geef Akkoord. Op dat moment is de ziekmelding verwerkt.

Uitleg schermen Magister App

Als u aan meerdere leerlingen die bij ons op school zitten gekoppeld bent in Magister, is het uiteraard van belang dat u de ziekmelding bij de juiste leerling opgeeft. In Magister kunt u in dat geval rechts bovenaan switchen tussen de leerlingen. Mocht dit via de app van Magister niet mogelijk zijn, dan adviseren wij u om de app te verwijderen en opnieuw te downloaden. Hierna moeten alle aan u gekoppelde leerlingen zichtbaar zijn in Magister.

Load More

 

Locatie Oosterhesselen

Esdal College locatie Oosterhesselen
Beatrixlaan 14a
7861 AJ Oosterhesselen

tel.: 088-0009670
e-mail: oosterhesselen@esdalcollege.nl

Na het derde en vierde leerjaar kunnen de leerlingen een diploma mavo halen in alle profielen of een diploma basis- of kaderberoepsgerichte leerweg in de richting dienstverlening en producten.

Leerlingen kunnen onder schooltijd een maatschappelijke stage uitvoeren. De maatschappelijke stage is niet meer verplicht gesteld door de overheid, maar het Esdal College hecht er grote waarde aan, omdat leerlingen op deze manier enerzijds een bijdrage leveren aan de maatschappij en anderzijds waardevolle informatie opdoen over beroepsrichtingen. De leerlingen lopen stage bij een maatschappelijk georiënteerde instelling. Elke locatie geeft deze stage op een eigen manier vorm. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover geïnformeerd.

In Oosterhesselen stromen leerlingen in voor de schooltypen vmbo, mavo en havo.

In de onderbouw bieden wij de volgende richtingen: mavo/havo, vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo-basisberoepsgerichte leerweg. De mavo, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg vormen samen het vmbo.

In de bovenbouw kennen we de volgende leerwegen: mavo, vmbo-kader- en basisberoepsgerichte leerweg dienstverlening en producten.

In het derde leerjaar gaan leerlingen van de b/k-klas 2 weken op stage. Leerlingen van 3 mavo gaan één week op arbeidsoriëntatie, de zogenaamde snuffelstage. Aan het begin van het vierde leerjaar gaan de leerlingen van de b/k-klas nogmaals twee weken op stage. Deze stageweken worden begeleid door de docenten en gecoördineerd door mevrouw Van Vuure.

Load More

 

Magister

Heeft u al inloggegevens, omdat u al een kind op het Esdal heeft zitten? Dan kunt u met dit bestaande account meerdere kinderen volgen. U krijgt dus geen nieuwe inloggegevens.

Bent u uw inloggegevens kwijt, ga dan naar ‘wachtwoord Magister kwijt’. Vul uw gegevens in en u ontvangt zo spoedig mogelijk nieuwe inloggegevens.

Wij gebruiken voor de schooladministratie het programma Magister. Magister is toegankelijk voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en de schooladministratie. Magister is benaderbaar via pc/laptop, smartphone en tablet.

Leerlingen krijgen een inlogaccount voor Magister. Hiermee hebben zij de mogelijkheid om naast het reguliere rapport hun studievoortgang tussentijds te volgen. Tevens hebben de leerlingen toegang tot:
• agenda/rooster
• huiswerk
• absentie
• cijfers
• elo (elektronische leeromgeving)
• studiewijzers
• digitaal lesmateriaal
• Magisterberichten

De inloggegevens blijven gedurende de gehele schoolperiode geldig. Het is dus belangrijk om deze goed te bewaren. Leerlingen kunnen met deze inloggegevens inloggen op het chromebook, hun e- mail en op het netwerk van de school. Informatie hierover krijgen de leerlingen op school.

Als de leerling 18 jaar wordt, mag de leerling zelf beslissen of de ouder(s)/verzorger(s) zijn/haar gegevens in Magister mogen inzien. Standaard wordt het ouderaccount als de leerling 18 jaar is in verband met de wet- en regelgeving rondom privacy geblokkeerd. De leerling kan in Magister via instellingen toestemming geven.

Wij gebruiken voor de schooladministratie het programma Magister. Magister is toegankelijk voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en de schooladministratie. Magister is benaderbaar via pc/laptop, smartphone en tablet.

Het Esdal College hecht veel waarde aan de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s). Door middel van Magister zijn ouder(s)/verzorger(s) in staat om de voortgang van hun kind te volgen. Natuurlijk blijft direct menselijk contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en school onmisbaar, maar Magister is een belangrijk hulmiddel in het kader van de informatievoorziening.

Magister biedt ouder(s)/verzorger(s) toegang tot:

 • agenda/rooster
 • huiswerk
 • absentie
 • cijfers
 • inschrijfmogelijkheid ouderavonden
 • toestemmingsmodule

Om toegang te krijgen tot de gegevens krijgen ouder(s)/verzorger(s) éénmalig een inlognaam en wachtwoord via de post toegezonden. Deze inloggegevens heeft u nodig zolang uw zoon of dochter op het Esdal College zit, ook als hij/zij naar een andere locatie binnen het Esdal College gaat.

Heeft u al inloggegevens, omdat u al een kind op het Esdal College heeft? Dan kunt u met dit bestaande account meerdere kinderen volgen. U krijgt dus geen nieuwe inloggegevens.

E-mailadres
Het is van belang dat we een actueel e-mailadres van u in Magister hebben staan. Dit e-mailadres kunt u controleren en zo nodig aanpassen via het onderdeel ‘Mijn instellingen’.

Load More

 

Onze school

Het Esdal College is een veilige school met zes vestigingen waar het onderwijs kleinschalig is georganiseerd. Het is een openbare school waar alle leerlingen uit de regio welkom zijn. Iemands levensovertuiging, cultuur, huidskleur, achtergrond, sexuele geaardheid of maatschappelijke positie speelt geen rol bij de toelating.

Visie
Het Esdal College wil bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen in een belangrijke fase van hun leven, waarin ze verregaande beslissingen moeten nemen die bepalend zijn voor de rest van hun leven. We bieden daarom goed onderwijs en goede ondersteuning op een fijne school vanuit de kernwaarden inspireren, presteren en respecteren.

Onze leidende principes:
1 Onze leerling staat centraal
2 Onze docent maakt het verschil
3 Verbinden met de omgeving van de leerling
4 We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet

Onze ambities
Het Esdal College heeft de vier leidende principes vertaald naar inspirerende en realistische ambities. Centraal in de ambities staat het woord ‘aandacht’. Daarmee bedoelen we dat we aandachtig en in verbinding continu werken aan onze belangrijkste doelstelling: bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen.

Doorstroomrecht gl/tl naar havo
Vmbo-leerlingen die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, worden drempelloos toegelaten tot de havo op de locatie Oosterstraat.

Kun jij een muziekinstrument bespelen en vind je het leuk om muziek te maken? Dan ben je van harte welkom bij het Esdal Schoolorkest. Je repeteert elke week één uur onder leiding van een dirigent. De orkestleden komen van verschillende locaties van het Esdal College en verzorgen regelmatig optredens. Elk jaar maakt het schoolorkest een buitenlandse reis. Deze reis is een combinatie van cultuur, kennismaken met het buitenland en lekker bezig zijn met muziek. Een straatoptreden maakt ook onderdeel uit van de buitenlandse reis.

Load More

 

Ouderbetrokkenheid

In de DMR zit een evenredige delegatie van het personeel en van ouders/verzorgers en leerlingen. De DMR bestaat uit acht personen en vergadert circa acht keer per jaar. De raad is de officiële gesprekspartner van de locatiedirectie. Alle genomen besluiten dienen ter goedkeuring of advisering aan de DMR te worden voorgelegd.

De ouders/verzorgers en het personeel van de locatie hebben elk een afgevaardigde in de centrale MR van het Esdal College.

Oudergeleding

 • de heer M. Eising (voorzitter)
 • mevrouw H. Woudenberg
 • vacant
 • vacant

Personeelgeleding

 • de heer P. Blanken
 • mevrouw H. Pruijm
 • mevrouw G. van Oosten (secretaris)
 • mevrouw M. Jonker

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.

De medezeggenschap is op het Esdal College kleinschalig georganiseerd. Het Esdal College als geheel heeft een centrale medezeggenschapsraad (MR). Deze heeft advies- dan wel instemmingsbevoegdheid over onderwerpen die betrekking hebben op het gehele Esdal College. Elke locatie heeft daarnaast een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR), waarvan een aantal leden is afgevaardigd naar de centrale MR.

In de medezeggenschapsraden zitten vertegenwoordigers vanuit de medewerkers, de ouders/verzorgers en de leerlingen.

Samenstelling MR

Naam Locatie Ouder/leerling/personeel
Marc van der Haak Oosterstraat Personeel (OP)
Wilma Jansen Oosterstraat Personeel (OP)
Esther Ket Oosterstraat Ouder
Carlijn Katerberg Oosterstraat Leerling
Anja Dekker Boermarkeweg Personeel (OP)
Theo Hein Boermarkeweg Personeel (OOP)
Monique Baron Boermarkeweg Ouder
Henri Zomer (voorzitter) Klazienaveen Personeel (OP)
Henry de Roo Klazienaveen Ouder
Debby Hoving Klazienaveen Ouder
Iris de Vos Esdal Vakcollege Emmen Personeel (OP)
Vacant Esdal Vakcollege Emmen Ouder
Pauél Veenstra Borger Personeel (OP)
Vacant Borger Ouder
Helma Pruijm (secretaris) Oosterhesselen Personeel (OOP)
Martin Eising Oosterhesselen Ouder

 

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.

De betrokkenheid van de ouders/verzorgers is voor onze school van grote betekenis. De praktijk leert dat leerlingen beter presteren als het thuisfront nauw betrokken is. Weten wat er voor je kind op het programma staat, daar thuis over praten en er rekening mee houden is belangrijk. Het is daarom verstandig dat ouders/verzorgers regelmatig contact houden met school.

Er zijn diverse mogelijkheden voor contact over de leerling: met de mentor, met de vakdocenten en met de locatieleiding. Op afspraak kunt u altijd terecht, ook worden er twee keer per jaar contactavonden gehouden (10-minutengesprekken). Verder worden er speciale ouderavonden georganiseerd, b.v. over het keuzeproces en voorlichting over het vervolgonderwijs.

Via de website worden ouders/verzorgers over allerlei zaken geïnformeerd. Wij beschikken over de e-mailadressen van alle ouders/verzorgers.

Voor ouders/verzorgers zijn er verschillende mogelijkheden om betrokken te worden bij onze school:

 • ouderraad
 • medezeggenschapsraad (MR)
 • vervoer (er wordt een beroep gedaan op ouders/verzorgers voor vervoer naar sportactiviteiten en culturele activiteiten)

De website www.ouders.net/ouders bevat veel informatie over onderwijs, speciaal voor ouders/verzorgers. Ook zijn hier een groot aantal veel gestelde vragen en antwoorden te lezen. Via de site kunnen vragen per e-mail worden gesteld.

De ouderraad bestaat uit vijf leden en wordt voorgezeten door de locatiedirecteur. De raad vergadert vier keer per jaar. De raad wordt vooral gebruikt als klankbordgroep. Zij wordt geïnformeerd over de locatie. De leden spelen de geluiden, die ze horen, door naar de locatiedirecteur.

Daarnaast helpen de ouders mee bij de informatieavond Esdal Informatief en het open huis. Zij geven de ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 8 informatie over de locatie vanuit hun zienswijze.

De ouderraad beschikt over een budget van € 5 per leerling dat voor activiteiten kan worden ingezet. Dit gebeurt in overleg met de locatiedirecteur.

Oudergeleding

 • Mevrouw M. van der Weide
 • Mevrouw L. Aardema
 • De heer H. Nobbe
 • Mevrouw B. Fuhler
 • Mevrouw A. Kuipers

De ouderraad is ook te bereiken via mail or-oosterhesselen@esdalcollege.nl.

Load More

 

Overige

De leerlingen van leerjaar 2 worden door de assistente van de Jeugdgezondheidszorg gescreend. Aan de leerlingen wordt gevraagd een landelijke vragenlijst over gezondheid en leefstijl in te vullen. Bij de screening worden de leerlingen gemeten en gewogen, en er wordt een gehoortest gedaan. De ingevulde vragenlijst wordt eveneens besproken.

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de school. Deze spreekuren zijn bedoeld voor alle leerlingen. Leerlingen en ook hun ouder(s)/verzorger(s) kunnen zelf een afspraak maken voor het spreekuur of hiervoor worden uitgenodigd naar aanleiding van de screening.

Ook mentoren, de leerplichtplichtambtenaar of het ZAT-team kunnen een leerling aanmelden voor het spreekuur, mits zij daarvoor toestemming hebben van de leerling en/of de ouder(s)/verzorger(s). Het spreekuur is in principe op de eigen school.

Vragen over gezichtsvermogen, gehoor, groei, ontwikkeling, gedrag en chronische ziektes kunnen met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen rondom leefstijl, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en seksualiteit.

De leerlingen van leerjaar 2 worden door de assistente van de jeugdgezondheidszorg gescreend. Ouder(s)/verzorger(s) zijn hierbij in principe niet aanwezig. De leerlingen wordt gevraagd een landelijke vragenlijst over gezondheid en leefstijl in te vullen. Bij de screening worden de leerlingen gemeten en gewogen en er wordt een gehoortest gedaan. De ingevulde vragenlijst wordt eveneens besproken. Voorafgaande aan de screening ontvangen ouders/verzorgers nadere informatie.

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de school. Deze spreekuren zijn bedoeld voor alle leerlingen. Leerlingen en ook ouders)/verzorgers kunnen zelf een afspraak maken voor het spreekuur of hiervoor worden uitgenodigd naar aanleiding van de screening.

Ook mentoren en zorgcoördinatoren kunnen een leerling aanmelden voor het spreekuur, mits zij daarvoor toestemming hebben van de leerling en/of de ouder(s)/verzorger(s). Het spreekuur is in principe op de eigen school of op een nabij gelegen locatie. Vragen over gezichtsvermogen, gehoor, groei, ontwikkeling, gedrag en chronische ziektes kunnen met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen rondom leefstijl, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en seksualiteit.

De locatie weet op welke dagen het spreekuur van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige wordt gehouden.

Voor afspraken, vragen of advies belt u met de afspraken- en informatielijn jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar via 088-2460246 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur). Wel graag naam en geboortedatum van de leerling en de naam van de school vermelden.

Wilt u een verhuizing of andere wijziging doorgeven? Daarvoor kan dit formulier worden gebruikt.

Vakantiedata 2020-2021
. . .

START SCHOOLJAAR 2020-2021

17 augustus 2020

stippen
HERFSTVAKANTIE

12 t/m 16 oktober 2020

stippen
KERSTVAKANTIE

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

stippen
ROSENMONTAG

15 februari 2021

stippen
VOORJAARSVAKANTIE

22 t/m 26 februari 2021

2E PAASDAG

5 april 2021

stippen
MEIVAKANTIE (INCL. KONINGSDAG EN BEVRIJDINGSDAG)

26 april t/m 7 mei 2021

stippen
HEMELVAARTSDAG + VRIJDAG ERNA

13 en 14 mei 2021

stippen
2E PINKSTERDAG

24 mei 2021

stippen
ZOMERVAKANTIE

12 juli t/m 20 augustus 2021

Load More

 

Privacy

De functionaris gegevensbescherming (FG) is de interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens binnen een organisatie. De FG heeft geen formele sanctiebevoegdheden, maar wel controlebevoegdheden. Hij adviseert het schoolbestuur (bevoegd gezag) over privacy en houdt toezicht daarop, handelt vragen en klachten over privacy af, ontwikkelt interne regelingen rondom privacy en geeft advies over technologie en beveiliging. De FG heeft kennis van de organisatie en van privacywetgeving en verricht in onafhankelijkheid zijn werkzaamheden. De FG heeft dezelfde ontslagbescherming als leden van de (D)MR.

Functionaris gegevensbescherming bij het Esdal College is de heer E. Voorberg
Telefoonnummer: 088-0009699
E-mail: fg@esdalcollege.nl

Wij dienen de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) te informeren over privacy en toestemming te vragen voor bijvoorbeeld de publicatie van beeldmateriaal, het uitwisselen van leerlinggegevens en registratie van gegevens na uitschrijving.

Wij onderscheiden hierbij drie categorieën: leerlingen jonger dan 16 jaar, leerlingen van 16 tot 18 jaar en leerlingen van 18 jaar en ouder.

Leerlingen jonger dan 16 jaar
Als een leerling jonger is dan 16 jaar, dan beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) over de privacy. De wet gaat ervan uit dat wij mogen vertrouwen op de toestemming van één ouder/verzorger. Als dat vertrouwen gegrond is, dan is de andere ouder/verzorger ook aan die toestemming gebonden. Alleen als wij weten dat de andere ouder/verzorger tegen de toestemming is, mogen wij niet afgaan op die ene toestemmingsverklaring. In dat geval moeten we van beide ouders/verzorgers schriftelijke toestemming hebben. Voor het intrekken van de toestemming is de mededeling van één ouder/verzorger voldoende. Hiervoor dient een nieuwe verklaring van toestemming te worden ondertekend.

Leerlingen van 16 tot 18 jaar
Als een leerling 16 jaar of ouder is, dan is deze zelf verantwoordelijk voor en beslist hij/zij zelf over zijn/haar eigen privacy, dus niet meer zijn/haar ouder(s)/verzorger(s).

Dit betekent dat wij de leerling informeren over privacy en vragen toestemming te geven voor bijvoorbeeld de publicatie van beeldmateriaal, het uitwisselen van leerlinggegevens en registratie van gegevens na uitschrijving. De leerling ontvangt hiervoor zo spoedig mogelijk na zijn/haar 16e verjaardag een brief met een verklaring van toestemming, met het verzoek om de verklaring van toestemming in te vullen en in te leveren bij de locatie waar de leerling onderwijs volgt. Er wordt geen brief verstuurd als de leerling in de examenklas zit en na 1 april 16 jaar wordt.

Waar in informatie van het Esdal College wordt gesproken over het informeren of toestemming vragen aan ‘ouder(s)/verzorger(s)’, bedoelen we dus ook het informeren of toestemming vragen aan leerlingen van 16 jaar of ouder (en niet meer hun ouder(s)/ verzorger(s)).

Leerlingen van 18 jaar of ouder
Als een leerling 18 jaar of ouder is, dan is deze volgens de wet meerderjarig en handelings-bekwaam. Dit heeft een aantal consequenties. Als een leerling 18 jaar of ouder is, is de leerling ons eerste aanspreekpunt. Ook kan de leerling zichzelf ziekmelden en zelf verlof aanvragen.

De leerling kan ons toestemming geven als hij/zij wil dat zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) hun gebruikelijke taak blijven vervullen en/of recht op informatie en inzage in gegevens houden. De leerling ontvangt hiervoor zo spoedig mogelijk na zijn/haar 18e verjaardag een brief met een verklaring van toestemming, met het verzoek om de verklaring van toestemming in te vullen en in te leveren bij de locatie waar de leerling onderwijs volgt. Er wordt geen brief verstuurd als de leerling in de examenklas zit en na 1 april 18 jaar wordt.

Indien de leerling vanaf 18 jaar ons geen toestemming geeft, dan betekent dat:

 • wij ouder(s)/verzorger(s) niet langer informeren over het verzuim en de vorderingen (cijfers en resultaten) van de leerling;
 • het account van ouder(s)/verzorger(s) in Magister geblokkeerd wordt en het e-mailadres uit ons systeem gehaald wordt;
 • ouder(s)/verzorger(s) zich niet meer kunnen inschrijven voor 10-minutengesprekken;
 • wij ouder(s)/verzorger(s) zonder toestemming van de leerling niet meer voorzien van informatie/gegevens, via welke weg dan ook.

De gegevens van de leerlingen n.a.v. gesprekken en andere besprekingen worden verwerkt en bewaard. Zo kunnen we op ieder moment beschikken over de noodzakelijke gegevens, die uiteraard vertrouwelijk blijven. We houden ons daarbij aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zodat de privacy van de leerling en het gezin wordt gewaarborgd. Veel gegevens kunnen ook door de ouder(s)/verzorger(s) zelf worden ingezien in Magister.

Het Esdal College heeft privacyregels vastgesteld. Deze regels zijn opgeschreven in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. In dit reglement staat welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we de informatie beschermen. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaring of naar het meer uitgebreide privacyreglement.

Er kunnen goede redenen zijn waarom ouder(s)/verzorger(s) of leerlingen niet willen dat beeldmateriaal van de leerling door de school wordt gepubliceerd. Dat heeft met het wettelijke recht op privacy te maken: de ouder(s)/verzorger(s) van een leerling (of de leerling zelf, als deze 16 jaar of ouder is) beslissen zelf over de gegevens van de leerling. Daarom moet een school altijd toestemming vragen als ze beeldmateriaal van de leerling willen publiceren.

Er zijn twee uitzonderingen voor de eis om toestemming te vragen:

 1. er is geen toestemming van ouder(s)/verzorger(s) nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden, mits die beelden niet gepubliceerd worden en alleen maar in de les worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een tekenopdracht om een zelfportret te maken aan de hand van een foto.
 2. er is geen toestemming nodig voor het gebruik van een foto voor identificatiedoeleinden. Het gaat bijvoorbeeld om het gebruik van een foto in het administratiesysteem.
  Bij het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen gelden altijd de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie, dat wil zeggen dat er terughoudend moet worden omgegaan met beeldmateriaal van leerlingen).

In het toestemmingsformulier is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën. De wetgever eist dat een ouder/verzorger een goed geïnformeerde beslissing kan nemen, die ook specifiek is. Het vragen van toestemming ‘voor gebruik van foto’s door de school’ is dat zeker niet. Ook een opt-out, de mogelijkheid waarbij we er zonder tegenbericht van uitgaan dat u toestemming geeft, is in strijd met de wet.

Klassenfoto
De school mag gewoon foto’s of video’s maken, daar is geen toestemming voor nodig. Pas als de school beeldmateriaal wil gaan verspreiden, is toestemming nodig. De uitzondering op deze regel is de klassenfoto. Deze foto is een leuke herinnering voor later en het is traditie dat deze foto jaarlijks wordt gemaakt. Er kunnen goede redenen zijn waarom een ouder/verzorger niet wil dat zijn/haar kind op de klassenfoto wordt gezet, of dat de foto met zijn/haar kind bij andere ouders/verzorgers/familie van klasgenoten terecht komt.

Toestemming geven door één of twee ouder(s)/verzorger(s)
Als leerlingen jonger zijn dan 16, beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de ouders/verzorgers) over de privacy. De wet gaat ervan uit dat je als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder/verzorger. Als dat vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder/verzorger ook gebonden aan die mededeling. Bij het ondertekenen van de toestemmingsverklaring, mag de school dus vertrouwen op de toestemming als één ouder/verzorger die geeft. Alleen als de school weet dat de andere ouder/verzorger tegen de toestemming is, mag de school niet uitgaan van die ene ondertekening. Dan moet de school van beide ouders/verzorgers toestemming hebben. Voor het intrekken van toestemming is de mededeling van één ouder/verzorger ook voldoende.

Vragen? Neem contact op met de FG
Zijn er vragen of wilt u meer weten over privacy op school, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming (FG). De functionaris gegevensbescherming op onze school is de heer E. Voorberg. U kunt hem bereiken via fg@esdalcollege.nl, tel. 088 000 9699.

De algemene contactgegevens van het Esdal College zijn:
Esdal College
t.a.v. de centrale administratie
Postbus 2041
7801 CA EMMEN

Load More

 

Protocollen-procedures-reglementen-handboeken

In geval van een echtscheiding komen ouders/verzorgers soms tegenover elkaar te staan. De school wil de leerling in een dergelijke situatie een rustige en beschermde omgeving bieden. Een conflict tussen de ouders/verzorgers mag dat niet in de weg staan. De school speelt een neutrale rol, is niet bevooroordeeld en kiest geen partij. Het belang van de leerling komt op de eerste plaats.

De school is zich bewust van de rechten van beide ouders/verzorgers, zowel bij inschrijving van leerlingen als met betrekking tot de informatieverstrekking aan ouders/verzorgers. Waar gescheiden ouders/verzorgers gezamenlijk met het gezag over hun kinderen belast zijn, heeft de school met beide ouders/verzorgers te maken: beide ouders/verzorgers moeten in beginsel instemmen met de inschrijving, beide ouders/verzorgers hebben in beginsel in gelijke mate recht op informatie. De school volgt ten aanzien van de inschrijving de leidraad die daarvoor door het ministerie van OCW is opgesteld. Inschrijving door één van de ouders/verzorgers is toegestaan. Instemming van de andere ouder/verzorger wordt verondersteld.

In het geval van gezamenlijk ouderlijk gezag is er voor de school geen aanleiding voor gescheiden ouders/verzorgers een andere wijze van inschrijving te hanteren dan bij gehuwde ouders. Aan gezamenlijk ouderlijk gezag ligt immers het uitgangspunt ten grondslag dat ouders/verzorgers overeenstemmen, althans tot overeenstemming kunnen komen over de hoofdlijnen van de opvoeding van hun kinderen. Of zij gehuwd dan wel gescheiden zijn, is hierbij niet van belang. Op grond van dit beleid krijgen beide ouders/verzorgers dezelfde informatie over de schoolprestaties van hun kind. Onder omstandigheden kan het wenselijk zijn bij de gesprekken met één van de ouders/verzorgers een derde persoon aanwezig te laten zijn. De informatie zal niet verstrekt worden als de school in verband met een beroepsgeheim de informatie ook niet aan de andere ouder zou geven. De informatie zal niet verstrekt worden als die in strijd is met de belangen van het kind.

Het Esdal College werkt met een Integriteitscode. De code is van toepassing op leerlingen, medewerkers, de directeur/bestuurder en de raad van toezicht. De Integriteitscode behelst een richtsnoer te geven voor integer handelen en de interne en externe omgangsvormen (zoals openheid, betrouwbaarheid, respect, verklaring omtrent gedrag, voorkomen belangenverstrengeling, aannemen van giften en geschenken, nevenfuncties etc.).

Klik hier voor de Integriteitscode Esdal College.

Het Esdal College heeft een Klokkenluidersregeling. Deze regeling biedt een beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat. Het Esdal College moet (in beginsel) in de gelegenheid worden gesteld om eerst zelf orde op zaken te stellen. Wanneer dat niet gebeurt, biedt de regeling de mogelijkheid om een externe melding te doen.

Klik hier voor onze klokkenluidersregeling.

Voor leerlingen is het prettig om te weten wat er van ze verwacht wordt en dat ze weten wat ze van de school, docenten en medeleerlingen mogen verwachten. Voor de school en de docenten is het goed om te weten waar ze door leerlingen op aangesproken kunnen worden. Kortom, voor iedereen in de school is het goed om te weten dat de wederzijdse rechten en plichten niet willekeurig zijn, maar van te voren zijn vastgesteld en nageleefd dienen te worden. Vandaar ons leerlingenstatuut.

Voor de duidelijkheid over wat kan en mag, voor een goede verstandhouding tussen leerlingen en docenten, voor goed onderwijs op school. Dit leerlingenstatuut mag een bijdrage zijn om dat goede onderwijs te bevorderen.

Klik hier voor het leerlingenstatuut.

De medewerkers van het Esdal College verrichten geen medische handelingen. Ook verstrekken zij geen medicijnen, ook geen aspirine, paracetamol, ibuprofen etc.

In veel gevallen is het wel goed dat school op de hoogte is van het medicijngebruik van leerlingen. De huisarts kan ouders/verzorgers hierover adviseren. Ouders/verzorgers kunnen medicijngebruik aangeven op het aanmeldingsformulier of bij de mentor of de teamleider melden. Leerlingen die in overleg met hun ouder(s)/verzorger(s) toch graag een pijnstiller willen hebben, moeten er voor zorgen dat ze iets mee nemen van huis.

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen

Met ons protocol grensoverschrijdend gedrag willen we meer inzicht geven in het fenomeen pesten en agressief gedrag. Daarnaast dient het als handvat om te reageren op verschillende situaties. Bovendien bevat het voorwaarden en activiteiten met het doel pesten en agressie zo veel mogelijk te voorkomen.

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Het Esdal College hanteert bij signalen rond huiselijk geweld en kindermishandeling de wettelijk verplicht ingevoerde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel van deze regeling is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. In een stappenplan is vastgelegd wat er gebeurt met een melding van kindermishandeling en/of huiselijk geweld die op school binnenkomt. En heel belangrijk, wie wat op welk moment doet. Elk personeelslid van de school is op de hoogte van de meldcode en de eigen verantwoordelijkheid daarin. Daarnaast heeft het Esdal College per locatie een aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris is vraagbaak voor medewerkers, draagt zorg voor de scholing van collega’s, weegt signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, raadpleegt zo nodig Veilig Thuis Drenthe en beslist zo nodig om voor betrokkenen hulp te organiseren dan wel bij het Veilig Thuis Drenthe een melding te doen.

Klik hier voor het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Elke locatie heeft een eigen aandachtsfunctionaris:

Ook heeft het Esdal College een centrale aandachtsfunctionaris:
De heer E. Voorberg
Telefoonnummer: 088 – 0009600
E-mail: e.voorberg@esdalcollege.nl

Load More

 

Rooster

Klas 1 B/K Klas 1 M/H Klas 2 B/K Klas2 M/H Klas 3 B/K Klas 3 M Klas 4 B/K Klas 4 M
Ne 4 4 3 3 3 4 3 4
En 4 4 3 3 4 4 4 4
Du 2 2 3 3 4*
Fa 2 2 2*
Wi 4 4 3 3 4 4 4* 4*
Ec 2 2 3 3 4 4*
Ak 2 2 2 2 3* 4*
Gs 2 2 2 2 3*
ICT 1 1
Bi 3 3 4* 4*
N&G 2 2 3 3
Tn 3 3 2 2
Nask 2 3
Nask1 3* 4*
Nask2 3* 4*
Mij 1 1 2 2
KC 4 4 3 3
CKV 2 2
Ha 2 3 2
Lo 4 4 3 3 3 3 2 2
D&P 3 12 12
LOB 1 1
Hwk 4 4 4 4
Kwt 1 1 1 1 1 1 1 1
Mentoruur 1 1 1 1
Totaal 37 37 38 39 39 39 38 32/36

* keuzevak

onderbouw                                                                                                             

08.30 – 09.10 uur Les 1
09.10 – 09.50 uur Les 2
09.50 – 10.30 uur Les 3
10.30 – 10.45 uur Pauze
10.45 – 11.25 uur Les 4
11.25 – 12.05 uur Les 5
12.05– 12.30 uur Pauze
12.30 – 13.10 uur Les 6
13.10 – 13.50 uur Les 7 /Huiswerkuur
13.50 – 14.05 uur pauze
14.05 – 14.45 uur Huiswerkuur

 

bovenbouw

08.30 – 09.10 uur Les 1
09.10 – 09.50 uur Les 2
09.50 – 10.30 uur Les 3
10.30 – 10.45 uur Pauze
10.45 – 11.25 uur Les 4
11.25 – 12.05 uur Les 5
12.05– 12.30 uur Pauze
12.30 – 13.10 uur Les 6
13.10 – 13.50 uur Les 7
13.50 – 14.05 uur Pauze
14.05 – 14.45 uur Les 8
14.45 – 15.25 uur Les 9

 

Wanneer een docent afwezig is, worden de lessen zoveel mogelijk waargenomen. Ook worden lessen in het rooster opgeschoven. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een klas in de onderbouw een tussenuur heeft. Leerlingen in leerjaar 1 + 2 hebben in hun rooster geen tussenuren.

Load More

 

Schoolkosten

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage.

1. Ik heb al eerder dit schooljaar een bedrag betaald, nu ontvang ik weer een verzoek om te betalen.
antwoord: Voor de start van het schooljaar krijgt u een verzoek voor het betalen van de (noodzakelijke) schoolkosten en in januari volgt het verzoek voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Schoolkosten zijn kosten voor de aanschaf van zaken en de vergoeding voor diensten waarvoor de school geen vergoeding van de overheid krijgt; het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van een kluisje, de aanschaf van een gereedschapskist of de kosten van een excursie. Veelal ontvangt u voor excursies in de loop van het schooljaar e-mail(s). De aanschaf, het gebruik of de deelname aan de activiteiten is vrijwillig. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om zelf de noodzakelijke gereedschapskist aan te schaffen en/of om geen gebruik te maken van het kluisje en/of om niet mee te gaan met een excursie.

De vrijwillige ouderbijdrage waarvoor u in januari een verzoek voor betaling ontvangt, is een bijdrage die aan ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd voor zaken die niet essentieel zijn voor het volgen van onderwijs en waarvoor de school geen bekostiging ontvangt. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten van vieringen, de organisatie van buitenschoolse activiteiten, verzekeringen en de organisatie van ouderavonden. Deze bijdrage is, net als de (noodzakelijke} schoolkosten, vrijwillig.

2. In het betaalportaal WIS kan ik niet op de button “volgende” klikken
antwoord: U heeft nog niets aangevinkt. U dient eerst aan te geven welke artikelen u wenst af te nemen.  Mocht u niets wensen af te nemen dan kunt u klikken op de button “Niets factureren”. Mocht u hiervoor kiezen, dan gaan wij er vanuit dat u de materialen zelf aanschaft.

3. De (betaal)link in de e-mail werkt niet.
antwoord: Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn.
– U kunt proberen de link in een andere browser te openen (de meest gebruikte browsers zijn: Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Edge). Kopieer hiervoor de uitgebreide link onderaan de e-mail en plak deze in de adresbalk van de andere browser en bevestig dit.
– U kunt proberen de link op een ander device te openen: Dus op een PC, laptop, tablet of mobiele telefoon.
– Het kan ook zijn dat u geen artikelen heeft aangevinkt (zie vraag 2. hierboven)

4. Ik heb artikelen aangevinkt, maar kan niet het hele bedrag voor het einde van de zomervakantie voldoen.
antwoord: U heeft de mogelijkheid om te kiezen voor betaling in twee termijnen. Als u de eerste termijn voor het einde van de zomervakantie betaald heeft, krijgt u de artikelen gewoon uitreikt.

5. Ik heb deze factuur al betaald (Zelf, via Webwinkel Meedoen of Participatiewebshop).
antwoord: Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk al betaald voordat u de e-mail van school met het verzoek om betaling van de schoolkosten hebt ontvangen. Deze betalingen zijn nog niet volledig verwerkt.
Wilt u in dat geval een e-mail naar schoolkosten@esdalcollege.nl sturen met daarin vermelding van het bedrag, de datum van betaling, het bankrekeningnummer waarmee u heeft betaald en het rekeningnummer waarnaar u het bedrag heeft overgemaakt?

6. Ik heb een vraag, maar kan de school niet telefonisch bereiken.
antwoord: Wij verzoeken u om uw vraag te e-mailen naar schoolkosten@esdalcollege.nl. Mocht u toch willen bellen, bel dan tijdens schoolweken ’s ochtends tussen 10.30 uur en 12.00 uur.

7. Ik heb een vraag gemaild naar schoolkosten@esdalcollege.nl maar krijg geen antwoord.
antwoord: Tijdens de schoolvakanties is het administratief personeel niet aanwezig op de school. Er wordt getracht uw e-mail(s) zoveel mogelijk te beantwoorden. Na de schoolvakantie ontvangt u zo spoedig mogelijk antwoord.

8. Deze factuur is niet voor mij, maar voor mijn ex-partner.
antwoord: De e-mail met een link naar het portaal waar de factuur te vinden is, wordt verstuurd naar de financieel verantwoordelijke ouder, zoals dit op het aanmeldingsformulier is ingevuld. Mocht dit niet correct zijn, stuur dan een e-mail naar schoolkosten@esdalcollege.nl met de juiste gegevens.

9. De tenaamstelling of de adresgegevens klopt/kloppen niet.
antwoord: Stuur een e-mail naar schoolkosten@esdalcollege.nl met de juiste gegevens.

10. Ik ben de factuur en/of de bijbehorende e-mail kwijt.
antwoord: Kijk eerst in de spam-box van uw e-mail of de e-mail daar terecht is gekomen. De e-mail is afkomstig van “Financiële Administratie Esdal College ;”. U kunt ook een e-mail uit het vorige schooljaar of eerder gebruiken, u komt dan ook in het betaalportaal terecht. U kunt uiteraard ook een kopie aanvragen via het e-mailadres schoolkosten@esdalcollege.nl

11. Ik heb geen e-mail/factuur ontvangen.
antwoord: Zie het antwoord bij vraag 10.

12. Ik zit in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).
antwoord: Probeer de vordering in te dienen bij de bewindvoerder en stel ons daarvan op de hoogte door een e-mail te sturen naar schoolkosten@esdalcollege.nl. Kijk ook bij het antwoord op de volgende vraag.

13. Ik kan de schoolkosten niet betalen vanwege mijn financiële situatie. Wat zijn de mogelijkheden?

Participatieregeling gemeente Emmen/Webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn
Ouders/verzorgers met een minimuminkomen die woonachtig zijn in de gemeente Emmen of de gemeente Borger-Odoorn kunnen een budget krijgen voor allerlei activiteiten voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Hiermee kunt u de schoolkosten betalen. Om dit te regelen gaat u voor de Gemeente Emmen naar de Participatiewebshop, voor de gemeente Borger-Odoorn gaat u naar Webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn. Heb u nog geen inloggegevens, dan kunt u voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier voor de Gemeente Emmen hier terecht. Voor de gemeente Borger-Odoorn kunt u een aanvraag doen met het aanvraagformulier dat u kunt opvragen bij het sociaal team in uw buurt.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Emmen e.o. richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. U kunt hier een aanvraag indienen. Mocht u hiervoor kiezen, stel ons dan ook op de hoogte door een e-mail te sturen naar schoolkosten@esdalcollege.nl.

Participatieregeling, Stichting Leergeld gemeente Emmen
Ouders/verzorgers die de ouderbijdrage niet kunnen betalen vanwege hun financiële situatie en die woonachtig zijn in de gemeente Emmen, kunnen mogelijk gebruik maken van de Participatieregeling of Stichting Leergeld.

Meedoen in Borger-Odoorn
Ouders/verzorgers met een minimuminkomen die woonachtig zijn in de gemeente Borger-Odoorn, kunnen bij de gemeente Borger-Odoorn een budget krijgen voor allerlei activiteiten voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Hiermee kunt u de schoolkosten en de ouderbijdrage betalen.

Om dit te regelen gaat u naar de Webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn via meedoen.borger-odoorn.nl. Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een aanvraag doen met het aanvraagformulier dat u kunt opvragen bij het sociaal team in uw buurt.

Gemeente Coevorden
Ouders/verzorgers van leerlingen woonachtig in de gemeente Coevorden die bepaalde zaken niet kunnen bekostigen, kunnen een mail sturen naar doemeepas@coevorden.nl. De gemeente Coevorden gaat vervolgens kijken of zij zelf iets kan betekenen of dat er wellicht een stichting geraadpleegd kan worden.

Betalingsregeling
Als u liever het bedrag in meerdere termijnen betaalt, dan kunt u een verzoek hiervoor e-mailen naar schoolkosten@esdalcollege.nl. Vermeld in uw e-mail het debiteuren- en factuurnummer (dit kunt u vinden rechtsboven op de factuur), de naam van de leerling en n hoeveel termijnen u wenst te betalen.

Kwijtschelding
Indien u hier gebruik van wilt maken, dient u toestemming te verkrijgen van de locatiedirecteur. De school verleent onder de volgende omstandigheden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger:
a. het gezinsinkomen is lager dan 100% van de voor de wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm;
of
b. op de wettelijke vertegenwoordiger is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing verklaard;
of
c. er zijn aantoonbare financiële problemen, ter beoordeling aan de locatiedirectie.
Stuur dan een verzoek met de redenen van kwijtschelding en vermeld het debiteuren- en factuurnummer (deze kunt u vinden rechtsboven op de factuur) en de naam van de leerling.
Stuur deze gegevens per e-mail naar schoolkosten@esdalcollege.nl of per brief naar Esdal College schoolkosten, Postbus 2041, 7801 CA te Emmen.

Wij wijzen u graag op de participatieregeling schoolgaande kinderen van de gemeente Emmen en de gemeente Borger-Odoorn. Ouders/verzorgers met een minimuminkomen die woonachtig zijn in die gemeentes kunnen een budget krijgen voor allerlei activiteiten voor hun schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar. Te denken valt bijvoorbeeld aan de vrijwillige ouderbijdrage of excursies.

Voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier, zie www.participatiewebshop.emmen.nl en www.borger-odoorn.nl/meedoen.

De gemeente Coevorden heeft het Rudie Zwols Fonds, meer informatie is te vinden op de website www.rudiezwolsfonds.nl.

Het streven van het Esdal College is om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) voorafgaand aan het schooljaar weten wat de schoolkosten zijn. Als school hebben we dan ook de gedragscode schoolkosten ondertekend. Deze code is opgesteld door de ouderorganisaties, bestuursorganisaties, alsmede de VO-raad.

Wat bedoelen we met schoolkosten?
Voor een goed begrip onderscheiden we twee soorten schoolkosten, te weten:

 1. (Noodzakelijke) schoolkosten: Dit zijn kosten voor de aanschaf van zaken en de vergoeding voor diensten waarvoor de school geen vergoeding van de overheid krijgt. Bijvoorbeeld het gebruik van een kluisje, de aanschaf van een gereedschapskist of de kosten van een excursie. De aanschaf van deze zaken en het betalen van een vergoeding voor deze diensten zijn vrijwillig. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om zelf de noodzakelijke gereedschapskist aan te schaffen en/of om geen gebruik te maken van het kluisje en/of om niet mee te gaan met een excursie. Omdat deze schoolkosten per opleiding en locatie kunnen verschillen, is op de website van de locatie een overzicht opgenomen van deze schoolkosten. Waarbij dus het gebruik van de aangeboden diensten en goederen en daarmee ook de betaling ervan vrijwillig is.
 2. De vrijwillige ouderbijdrage: deze bijdrage wordt aan ouder(s)/verzorger(s) gevraagd voor zaken en diensten waar de ouder(s)/verzorger(s) voor kunnen kiezen, die niet essentieel zijn voor het volgen van onderwijs en waarvoor de school geen bekostiging ontvangt, deze bijdrage is vrijwillig. De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld op € 50.

Voor de schoolkosten hanteert het Esdal College de volgende uitgangspunten:

 • De hoogte van de schoolkosten mag voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen geen belemmering vormen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spant de school zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit.
 • De locatiedirectie bespreekt jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe schooljaar de hoogte, bestemming en de ontwikkeling van de schoolkosten met de oudergeleding van de deelraad. Na instemming door de oudergeleding van de deelraad worden de schoolkosten vastgesteld.
 • De locatiedirectie bespreekt jaarlijks voor het eind van het schooljaar de inkomsten en uitgaven van de schoolkosten van dat schooljaar met de oudergeleding van de deelraad.
 • De kerndirectie bespreekt jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe schooljaar de hoogte, bestemming en de ontwikkeling van de vrijwillige ouderbijdrage met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Na instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad wordt de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.
 • De school informeert de ouder(s)/verzorger(s) op een inzichtelijke wijze over de schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage.
 • De school vraagt ouders/verzorgers of zij gebruik willen maken van de goederen en/of diensten (schoolkosten) en of ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage willen betalen. Daarna stuurt de school een rekening naar de ouders/verzorgers met een duidelijke specificatie van de noodzakelijke schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage.
 • De school heeft een reductie- en kwijtscheldingsregeling voor de noodzakelijke schoolkosten.

Inning schoolkosten
Voorafgaand aan het schooljaar ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een e-mail met daarin een toelichting over de inning van schoolkosten. In deze mail wordt onder meer uitgelegd dat het gebruik en/of de afname van de aangeboden producten en diensten vrijwillig is. Indien de ouder(s)/verzorger(s) aangeven gebruik te willen maken van de aangeboden producten en/of diensten, dient er betaald te worden. De betaling van geleverde producten en/of diensten gaat via een ouderportaal waarin de specificatie en de betaalmogelijkheid via iDEAL te vinden zijn. De kosten voor de meeste excursies worden in de loop van het schooljaar in rekening gebracht. Door middel van een e-mail worden de ouder(s)/verzorger(s) hierop geattendeerd.

Betalingsregeling voor de schoolkosten
Als u liever het bedrag in meerdere termijnen betaalt, dan kunt u een verzoek hiervoor mailen naar schoolkosten@esdalcollege.nl. Vermeld in uw e-mail het debiteuren- en factuurnummer (dit kunt u vinden rechtsboven op de factuur), de naam van de leerling en in hoeveel termijnen u wenst te betalen.

Participatieregeling, Stichting Leergeld gemeente Emmen
Ouders/verzorgers die de ouderbijdrage niet kunnen betalen vanwege hun financiële situatie en die woonachtig zijn in de gemeente Emmen, kunnen mogelijk gebruik maken van de Participatieregeling of Stichting Leergeld: https://www.leergeld.nl/emmen/doe-een-aanvraag/

Meedoen in Borger-Odoorn
Ouders/verzorgers met een minimuminkomen die woonachtig zijn in de gemeente Borger-Odoorn, kunnen bij de gemeente Borger-Odoorn een budget krijgen voor allerlei activiteiten voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Hiermee kunt u de schoolkosten en de ouderbijdrage betalen.

Om dit te regelen gaat u naar de Webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn via meedoen.borger-odoorn.nl. Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een aanvraag doen met het aanvraagformulier dat u kunt opvragen bij het sociaal team in uw buurt.

Rudie Zwols Fonds Coevorden
De gemeente Coevorden heeft het Rudie Zwols Fonds, meer informatie is te vinden op www.rudiezwolsfonds.nl.

Kwijtschelding van de schoolkosten
Indien u hier gebruik van wilt maken, dient u toestemming te verkrijgen van de locatiedirecteur. De school verleent onder de volgende omstandigheden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger:

a. het gezinsinkomen is lager dan 100% van de voor de wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm;
of
b. op de wettelijke vertegenwoordiger is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing verklaard;
of
c. er zijn aantoonbare financiële problemen, ter beoordeling aan de locatiedirectie.

Stuur een verzoek met de redenen van kwijtschelding en vermeld het debiteuren- en factuurnummer (deze kunt u vinden rechtsboven op de factuur) en de naam van de leerling.
Stuur deze gegevens per e-mail naar schoolkosten@esdalcollege.nll of per brief naar Esdal College schoolkosten, Postbus 2041, 7801 CA te Emmen.

Schoolkosten locatie Oosterhesselen 2020-2021.

Stichting Leergeld Emmen e.o. richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. U kunt hier een aanvraag indienen.

Voor leerlingen onder de 18 jaar kan vóór het eind van het kalenderjaar een tegemoetkoming in de studiekosten worden aangevraagd. Deze vergoeding is afhankelijk van het belastbare inkomen van de ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen in het voortgezet onderwijs van 18 jaar en ouder en ouder(s)/verzorger(s) kunnen zelf in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar. Nader informatie vindt u op de website van de DUO-IB-Groep: www.duo.nl

Ouders/verzorgers die de schoolkosten niet kunnen betalen vanwege hun financiële situatie en die woonachtig zijn in de gemeente Emmen, kunnen mogelijk gebruik maken van de Participatieregeling of Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld Emmen e.o.
Postbus 97
7800 AB Emmen
Tel: 06 – 272 899 80
info@leergeldemmen.nl

Load More

 

Toetsing en overgang

Het is mogelijk om binnen het Esdal College over te stappen naar een van de andere locaties, bijvoorbeeld omdat een leerling de capaciteiten heeft om van de kaderberoepsgerichte leerweg naar de mavo over te stappen, of van mavo naar havo.

Elke locatie heeft de eisen, waaraan voldaan moet worden bij een overstap, opgenomen in de overgangsnormen.

Over de bevordering naar een hoger leerjaar beslist de schoolleiding op advies van de docentenvergadering. Voor bevordering en verblijfsduur gelden de volgende regels:

 1. Voor de gehele schoolloopbaan gelden de volgende regels:
  A. Een leerling mag niet meer dan drie jaar besteden aan twee opeenvolgende leerjaren in hetzelfde schooltype, dan wel dezelfde leerweg.
  B. Voor de leerling geldt de volgende maximale verblijfsduur:
  a. de maximale verblijfsduur voor de leerjaren 1 tot en met 4 mavo/vmbo-b/k, bedraagt 6 jaar
  b. de maximale verblijfsduur voor de leerjaren 1 tot en met 3 havo/vwo, bedraagt 4 jaar
  c. de maximale verblijfsduur voor de leerjaren 4 en 5 havo, bedraagt 3 jaar;
  d. de maximale verblijfsduur voor de leerjaren 4, 5 en 6 vwo, bedraagt 4 jaar. Indien een leerling in de voorexamenklas doubleert en hij vervolgens voor het eindexamen zakt, dan heeft de leerling het recht om de eindexamenklas te herhalen. Het
  bepaalde onder A. en B. is dan niet van toepassing.
 2. Indien een leerling niet voldoet aan A. of B., is hij verplicht door te stromen naar een ander schooltype, dan wel een andere leerweg.
 3. De jaren, die een leerling op een ander schooltype/leerweg en/of op een andere school heeft doorgebracht, tellen hierbij mee alsof ze op zijn of haar huidige schooltype zijn doorgebracht.
 4. In zeer bijzondere omstandigheden kan van de bovenstaande regels worden afgeweken, onder kennisgeving aan de directeur/bestuurder.

In leerjaar 1 + 2:

 • maximaal 1 proefwerk en 1 schriftelijke overhoring per dag
 • proefwerken en overhoringen moeten minimaal een week van tevoren opgegeven zijn en in Magister staan

In leerjaar 3:

 • voor dit leerjaar verwijzen wij u naar het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In leerjaar 4:

 • voor dit leerjaar verwijzen wij u naar het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

De dag na een vakantie mogen er geen proefwerken/overhoringen worden gegeven.
Leerlingen die door afwezigheid een proefwerk, overhoring etc. missen, moeten er zelf voor zorgen dat ze het proefwerk of de overhoring inhalen. De leerling blijft hier verantwoordelijk voor en moet zelf een afspraak maken met de docent. Een gemiste toets wordt op het cijferoverzicht met een -INH- aangegeven. De toets dient voor de sluiting van elke cijferperiode ingehaald te zijn.

N.B. Luisteroefeningen, tekstverklaringen of andere overhoringen die niet van tevoren geleerd kunnen worden, hoeven niet van tevoren te worden opgegeven.
Proefwerken en so’s worden in Magister gezet.

De locatie Oosterhesselen werkt alleen nog met het eindrapport. Tussentijds zijn er regelmatig voortgangsvergaderingen. Ouders/verzorgers hebben twee keer per jaar de mogelijkheid om op school, tijdens de 10-minutengesprekken, over de prestaties van hun kind te spreken.

Om de voortgang in het leerproces te meten worden er regelmatig proefwerken, overhoringen etc. afgenomen. Ouder(s)/verzorger(s) worden via Magister op de hoogte gehouden van cijfers en vorderingen.

Leerjaar 1+2
cijfers op 2 niveaus
bbl + mavo of mavo + havo

Leerjaar 3
cijfers op één niveau
bbl, kbl of mavo

Leerjaar 4
cijfers op één niveau
bbl, kbl of mavo

Voor leerjaar 3 + 4 wordt een apart katern aan de leerlingen uitgereikt over toetsing, omschrijving leerstof etc., het zgn. PTA.

PTA = het programma van toetsing en afsluiting
bbl = vmbo-basisberoepsgerichte leerweg
kbl = vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg

Load More

 

Veiligheid

Het Esdal College wil voor alle leerlingen en medewerkers een veilige school zijn, zowel op terrein van de sociale- als de fysieke veiligheid.

Om te zorgen voor een veilig leer- en leefklimaat hebben we schoolregels afgesproken en is er een protocol grensoverschrijdend gedrag dat jaarlijks met alle leerlingen en medewerkers besproken wordt. Pesten en ander grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.

De mentor is voor de leerlingen belangrijk; bij de mentor kan de leerling terecht met vragen en problemen.

Het Esdal College heeft op elke locatie vertrouwenscontactpersonen voor leerlingen en medewerkers. Ook is er een externe vertrouwenspersoon door de school aangesteld.

Elke locatie heeft een schoolveiligheidsplan, in dit plan zijn alle veiligheidsaspecten beschreven.

Load More

 

Voorzieningen

Aansprakelijkheidsverzekering
Als onder schooltijd een leerling schade wordt toegebracht waarvoor de school aansprakelijk kan worden gesteld, is de aansprakelijkheidsverzekering van school van toepassing. Daarnaast is meeverzekerd de aansprakelijkheid van de leerlingen ten gevolge van handelen of nalaten ervan gedurende en/of verband houdende met schoolse activiteiten, zoals excursies, werkweken, stages e.d. Deze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk secundair verzekerd; dit betekent dat andere verzekeringen, zoals de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, voorgaan.

Ongevallenverzekering
Ten behoeve van de leerlingen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking in geval van blijvende invaliditeit en overlijden als gevolg van een ongeval. Het ongeval dient gebeurd te zijn tijdens het verblijf op school of tijdens het komen en gaan van/naar school, echter met een maximum van een uur voor en na schooltijd. Wilt u als ouders/verzorgers een beroep doen op een verzekering van de school, neem dan contact op met de heer E. Voorberg van het Centraal Bureau via 088 – 000 9 600 of via e.voorberg@esdalcollege.nl.

Boeken en digitale leermiddelen worden door de school betaald. Voor leerlingen zijn ze dus gratis, maar ze blijven eigendom van de school. Aan het eind van het schooljaar moeten de meeste boeken weer worden ingeleverd. De leerlingen zorgen er daarom voor dat ze goed en voorzichtig met de leermiddelen omgaan.

De boeken worden geleverd door Van Dijk Educatie. Belangrijk is dat de boeken bij ontvangst gecontroleerd worden.

Voor vragen en onduidelijkheden kunt u terecht bij de boekencoördinator van de locatie:

Als een leerling een boek verliest, wordt deze opnieuw geleverd. Daar zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. De locatie controleert aan het einde van het schooljaar de staat van de boeken. Indien nodig wordt er een schadevergoeding in rekening gebracht.

Leerlingen die het 1e uur niet op tijd op school kunnen komen omdat ze met de bus zijn, kunnen een busbriefje halen bij de teamleider.

Als de leerlingen bij ons op school komen, kunnen ze een kluisje huren. Hier kunnen ze de boeken die ze niet direct nodig hebben, hun gymkleding etc. in opbergen. We adviseren iedereen om geen waardevolle spullen mee te nemen als dat niet nodig is.

De locatie Oosterhesselen en het Esdal Vakcollege Emmen hebben taalklassen. In deze klassen worden leerlingen opgevangen die nog maar kort in Nederland wonen. Zij krijgen een aangepast lesprogramma, waarin het vak Nederlands de belangrijkste plaats inneemt.

In de TaalWerkPlaats krijgen anderstalige leerlingen die het reguliere onderwijs bij ons volgen en die het Nederlands nog niet op het vereiste niveau beheersen, extra taalondersteuning. De taalondersteuning wordt, naar behoefte, een aantal uren per week aangeboden. De TaalWerkPlaats is op vaste tijden geopend en er is een ervaren NT2-docent aanwezig.

Door deze taalondersteuning kunnen de leerlingen:

 • sneller en beter integreren
 • de reguliere vakken beter volgen
 • doorstromen naar het juiste niveau

Het is wettelijk toegestaan dat een reguliere dagschool leerlingen onder bepaalde voorwaarden uitbesteedt bij een andere school, bijvoorbeeld aan een MBO. Zo vragen jaarlijks enkele leerlingen en/of hun ouders/verzorgers toestemming voor uitbesteding bij het volwassenenonderwijs (vavo) om daar een sprintopleiding te volgen.

De directie van het Esdal College geeft deze toestemming in zeer uitzonderlijke gevallen:

 • alleen als een leerling niet meer op onze school terecht kan, bijvoorbeeld omdat hij/zij de maximale verblijfsduur heeft overschreden en van school moet (zie bevordering en verblijfsduur);
 • bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als een leerling als gevolg van ziekte of familieomstandigheden op een leeftijd is gekomen dat het niet verantwoord is om de leerling in een reguliere klas te plaatsen.

Als de schoolloopbaan van een leerling normaal verloopt, is vavo of een sprintopleiding niet aan de orde; ook niet na het behalen van het mavodiploma. Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de locatieleiding bepaalt wat uitzonderlijke gevallen zijn en legt deze voor aan de directie van het Esdal College.

Load More