De locatie Oosterstraat heeft twee decanen: mevr. M. Lenstra voor de havo-afdeling en mevr. A. Arentzen voor de vwo-afdeling. De decanen begeleiden de leerlingen van de bovenbouw bij hun profiel- en vakkenkeuze en bij hun studie- en beroepskeuze. De decanen houden zich bezig met - in vaktaal - LOB: loopbaanoriëntatie en begeleiding.

decaansite
Via de link www.esdalcollege.dedecaan.net kom je op een speciale decaansite. Ouders kunnen zich ook voor deze site aanmelden. Op deze website vind je een schat aan informatie over profielkeuze, studiekeuze en studeren in het algemeen. Een bezoek aan deze site is beslist de moeite waard. De decanen plaatsen onder het kopje handig hun presentaties van de diverse leerjaren en ander informatief materiaal. Dat is handig, want zo kun je het besprokene nog eens nalezen of – mocht je de avond van de presentatie zijn verhinderd – toch kennis nemen van de geboden informatie. Daarnaast is er een handige opsomming te vinden van alle studies en de daarbij behorende toelatingsvoorwaarden. Zinvol is de mogelijkheid om via mail in contact te komen met beroepsbeoefenaren of studenten aan hogeschool of universiteit. Dat item is te vinden onder het kopje keuzekenners. Er is ook een forum waarop een leerling vragen kan plaatsen en de discussie tussen medescholieren over lob-zaken kan volgen.

keuzeweb
Om een verantwoorde profielkeuze in de 3e klas te kunnen maken wordt gewerkt met een online-methode: keuzeweb. Deze methode is ook op de decaansite te vinden. De mentor begeleidt de leerling bij deze methode, zodat een verantwoorde keuze gemaakt kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de capaciteiten van de leerling, zijn/haar toekomstidee, de adviezen van de leraren, de uitkomsten van een belangstellingstest en de eisen van het vervolgonderwijs. De leerling leert ook naar zichzelf te kijken: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

voorlichting
Voor de leerlingen van het (voor)laatste jaar zijn er diverse activiteiten om te komen tot een verantwoorde vervolgkeuze. Er zijn hbo-voorlichtingsmiddagen. Op deze middagen komen ruim 70 voorlichters uit het hbo vertellen over hun opleiding. De leerlingen tekenen hiervoor op vrijwillige basis in. Ook is er een avond voor vwo-leerlingen waarbij oud-leerlingen die nu student zijn, komen vertellen over hun studie; daarnaast gaan vwo-leerlingen naar de voorlichtingscarrousel van de universiteit van Groningen.

De decaan wijst leerlingen op open dagen, meeloopdagen, studiebeurzen, websites, en diverse periodieken. Bij de decanenkamer is ook een klein archief van foldermateriaal. Een leerling kan altijd een gesprek aangaan met de decaan of via mail vragen stellen. De decaan informeert een leerling over nieuwe ontwikkelingen in hoger onderwijsland, de gang van zaken bij aanmelding in het hoger onderwijs en de regelingen omtrent studiefinanciering. De decaan beschikt over diverse handboeken van studies en de beoordeling van deze studies door studenten. Van de activiteiten in het kader van de oriëntatie op een vervolgstudie maakt de leerling telkens een kort verslag voor zijn portfolio. Het bijhouden van dit portfolio is een vereiste voor elke leerling, verankerd in het pta (programma van toetsing en afsluiting).