Mentor
De mentor is de spil in de contacten tussen school, leerling en thuis, de ouders. Hij of zij is het aanspreekpunt voor de leerling en ook de klas waar hij/zij mentor van is. Problemen in de school, met leerlingen onderling, met docenten, maar ook persoonlijke probleempjes kunnen in aanvang bij de mentor worden besproken. Hij/zij weet de wegen in de school waar eventueel noodzakelijke andere (= externe) hulp, professionele hulp moet worden gezocht. Hij/zij is de eerste lijns opvang voor leerling.

De mentor is vakdocent, maar heeft ook een meer bijzondere band met zijn klas. Dat kan gaan om klassenbijeenkomsten, -activiteiten, een rol bij bv. de Sinterklaasviering (speciaal in de onderbouw); ook verzorgt hij/zij de ouderavond per klas en natuurlijk volgt hij/zij zijn leerlingen, waar het gaat om de studieresultaten. In de vergaderingen over de rapportcijfers informeert hij specifiek naar en over zijn leerlingen, resultaten, studiehouding, etc.

In de brugklas is de mentor de aangewezen persoon om in de begeleidingslessen aandacht te geven aan leren leren, agenda gebruik, plannen en sociaal emotionele zaken als pestgedrag.

Overige zorg
De eerste lijn zorg ligt bij de mentor van de klas/leerling. Daarnaast is er een professioneel team aan de school verbonden waar we een beroep op kunnen doen. Dat team komt elke 6 weken bijeen om leerlingen waar zorg voor/over is met elkaar te bespreken, een advies te formuleren en een verdere aanpak, uiteraard in samenspraak met de ouders, de leerling en de mentor, af te spreken.
Het gaat hier om de deskundigheid van de schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplichtambtenaar, de jeugdpolitie en de begeleiders van het OPDC, (orthopedagogisch didactisch centrum).