Ontdek ook waar jouw passies liggen

Over het Esdal
. . .

Het Esdal College heeft locaties in Emmen, Borger, Klazienaveen en Oosterhesselen en biedt veel mogelijkheden: vmbo-beroepsgericht, mavo, havo, atheneum en gymnasium.

Geweldige sfeer

Onze school staat bekend om de goede sfeer en de prettige manier waarop we met elkaar omgaan. Dat is belangrijk. Want als onze leerlingen zich prettig voelen op school en een gezellige klas hebben, gaat het leren hen gemakkelijker af. Wij hebben locaties in Emmen, Borger, Klazienaveen en Oosterhesselen. Overal vind je weer andere mogelijkheden. Bij ons valt dus wat te kiezen!

Openbare school

Het Esdal College is een openbare school. Iedereen is welkom en wij respecteren elkaars achtergrond en mening.

Verbinding & motiveren

Dat is waar het om draait op het Esdal College. Verbinding met leerlingen, ouders, medewerkers, het bedrijfsleven en andere scholen. Dit betekent dat wij ons onderwijs laten aansluiten op de interesses en mogelijkheden van onze leerlingen. Leren moet leuk en vooral zinvol zijn. Daarom halen we op het Esdal College het beste uit onszelf en onze leerlingen. De mogelijkheden en talenten van onze leerlingen staan centraal. We zorgen dat zij maximaal kunnen presteren op het niveau en de plek die bij hen passen.

Nieuws
. . .

Locaties
. . .

Esdal Vakcollege Emmen

Opleidingen
vmbo-beroepsgericht (onder- en bovenbouw)
vmbo-kaderberoepsgericht/mavo (onderbouw)

Contact
Oosterstraat 82
7822 HG Emmen
088-0009630
vakcollege@esdalcollege.nl

Oosterstraat (Emmen)

Opleidingen
havo
atheneum
gymnasium

Contact
Oosterstraat 78
7822 HG Emmen
088-0009610
oosterstraat@esdalcollege.nl

Boermarkeweg (Emmen)

Opleidingen
mavo/havo (onderbouw)
mavo (bovenbouw)

Contact
Angelsloërdijk 13c
7822 HK Emmen
088-0009620
boermarkeweg@esdalcollege.nl

Borger

Opleidingen
vmbo-beroepsgericht (onder- en bovenbouw)
mavo/havo (onderbouw)
mavo (bovenbouw)

Contact
Hoofdstraat 56
9531 AH Borger
088–0009650
borger@esdalcollege.nl

Klazienaveen

Opleidingen
vmbo-beroepsgericht (onder- en bovenbouw)
mavo/havo (onderbouw)
mavo (bovenbouw)

Contact
Van Echtenstraat 22
7891 LM Klazienaveen
088-0009660
klazienaveen@esdalcollege.nl

Oosterhesselen 

Opleidingen
vmbo-beroepsgericht (onder- en bovenbouw)
mavo/havo (onderbouw)
mavo (bovenbouw)

Contact
Beatrixlaan 14a
7861 AJ Oosterhesselen
088-0009670
oosterhesselen@esdalcollege.nl

Onze school
. . .

Esdal Vakcollege Emmen

Onderbouw

• vmbo-beroepsgericht (kader theoretische onderwijsroute, kader en basis praktische onderwijsroute)
• vmbo-kaderberoepsgericht/mavo
• oriënteren binnen vijf profielen (Esdal Vakcollege Emmen en locatie Klazienaveen)

Bovenbouw

• vmbo-beroepsgericht met keuze uit de profielen

Profielen
We bieden vijf profielen die gevolgd kunnen worden op het Esdal Vakcollege Emmen of in Klazienaveen. In Emmen kunnen leerlingen terecht voor horeca-bakkerij & recreatie, mobiliteit & transport, dienstverlening & producten (met creatief en techniek). In Klazienaveen bieden we bouwen-wonen & interieur, zorg & welzijn en dienstverlening & producten aan. De theorievakken volgen de leerlingen op hun eigen locatie. Voor de profieluren rijdt er een bus tussen de locaties Klazienaveen en Emmen.

Oosterstraat (Emmen)

Onderbouw

• 1e klas: havo-/vwo- en gymnasiumbrugklas
• vanaf 2e klas: aparte havo-, atheneum- en gymnasiumklassen
• extra cultuur
• extra sport
• extra science

Bovenbouw

• volledige opleiding havo, atheneum en gymnasium

Boermarkeweg (Emmen)

Onderbouw

• mavo/havo (voor leerlingen met een mavo- of mavo/havo-advies)
• sportstroom
• cultuurstroom
• techstroom

Bovenbouw

• mavo (met technologie & toepassing en LO2 als extra keuzevakken)

Borger

Onderbouw

• vmbo-basis- en -kaderberoepsgerichte leerweg
• mavo/havo (voor leerlingen met een mavo- of mavo/havo-advies

Bovenbouw

• vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg richting: dienstverlening & producten
• mavo

Klazienaveen

Onderbouw

• vmbo-beroepsgericht (kader theoretische onderwijsroute, kader en basis praktische onderwijsroute) en je gaat je    oriënteren binnen vijf profielen (locatie Klazienaveen en Esdal Vakcollege Emmen)|
• vmbo-kaderberoepsgericht/mavo
• mavo/havo (voor leerlingen met een mavo- of mavo/havo-advies)

Bovenbouw

• vmbo-beroepsgericht met keuze uit de profielen bouwen, wonen & interieur – zorg & welzijn – dienstverlening & producten
• mavo

Profielen
We bieden vijf profielen die gevolgd kunnen worden op het Esdal Vakcollege Emmen of in Klazienaveen. In Emmen kunnen leerlingen terecht voor horeca-bakkerij & recreatie, mobiliteit & transport, dienstverlening & producten (met creatief en techniek). In Klazienaveen bieden we bouwen-wonen & interieur, zorg & welzijn en dienstverlening & producten aan. De theorievakken volgen de leerlingen op hun eigen locatie. Voor de profieluren rijdt er een bus tussen de locaties Klazienaveen en Emmen.

Oosterhesselen 

Onderbouw

• vmbo-basis- en -kaderberoepsgerichte leerweg
• mavo/havo (voor leerlingen met een mavo- of mavo/havo-advies

Bovenbouw

• vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg richting: dienstverlening & producten
• mavo

Visie
. . .

We willen bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen in een belangrijke fase van hun leven, waarin ze verregaande beslissingen moeten nemen die bepalend zijn voor de rest van hun leven. We bieden daartoe goed onderwijs en goede ondersteuning op een fijne school vanuit de kernwaarden inspireren, presteren en respecteren.

 

Ambities
. . .

Op het Esdal College hebben wij vier leidende ambities, centraal in de ambities staat het woord ‘aandacht’. Daarmee bedoelen we dat we aandachtig en in verbinding continu werken aan onze belangrijkste doelstelling: bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen.

Onze vier ambities zijn:
• Onze leerling staat centraal
• Onze docent maakt het verschil
• Verbinden met de omgeving van de leerling
• We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet

Kwaliteit
. . .

Van ons mag worden verwacht dat wij kwaliteitsonderwijs bieden. Wij halen het beste uit onszelf en onze leerlingen. Daarom kijken wij zorgvuldig naar de mogelijkheden van iedereen die bij ons komt leren of werken. We willen dat iedereen maximaal kan presteren op het niveau dat bij hem of haar past.

We halen eruit wat erin zit

Ook trekken we nauw op met het basis- en vervolgonderwijs om de aansluiting te verbeteren. Hierdoor boeken we winst in het leerproces en ontstaat er ruimte voor verdieping van de leerstof. Op school heerst een sfeer waarin hard gewerkt wordt. De motivatie om te presteren is hierdoor extra hoog. De kwaliteit van ons onderwijs waarborgen we door eisen aan elkaar te stellen en zelf het goede voorbeeld te geven. Daar mag iedereen ons op aanspreken!

Feedback is welkom

Regelmatig vragen we onze omgeving om feedback op de kwaliteit van ons onderwijs. Door met onze omgeving in gesprek te gaan en te blijven, kunnen wij de kwaliteit van ons onderwijs monitoren en blijven verbeteren.

Scholen op de kaart
. . .

Via ‘Scholen op de kaart’ geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. Aan de hand van indicatoren over onderwerpen als: algemene kenmerken, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering, worden de cijfers gepresenteerd en kunnen deze worden vergeleken met die van andere scholen.

Klik hieronder voor ‘Scholen op de kaart’ van de verschillende locaties van het Esdal College.
Esdal College locatie Boermarkeweg in Emmen
Esdal College locatie Oosterstraat in Emmen
Esdal Vakcollege Emmen
Esdal College locatie Borger
Esdal College locatie Klazienaveen
Esdal College locatie Oosterhesselen

Passend onderwijs
. . .

Per 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Met deze invoering hebben scholen een zorgplicht. Op basis daarvan moeten zij voor alle leerlingen in hun regio een passend onderwijsprogramma bieden, dat is vastgelegd in een ondersteuningsplan. De scholen voor Voortgezet Onderwijs in Zuidoost Drenthe zijn een samenwerkingsverband met elkaar aangegaan. Voor het ondersteuningsplan dat hieruit is voortgekomen en meer informatie over het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Drenthe, klik hier.

Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de beste plek, want dat biedt de beste voorbereiding op een vervolgopleiding. Als het toch nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, vormen in het regulier en speciaal onderwijs het uitgangspunt.

Hoe is passend onderwijs georganiseerd?
Met passend onderwijs hebben de scholen de verantwoordelijkheid om alle leerlingen die worden aangemeld daadwerkelijk een goede plek te bieden. Hierbij werken reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs regionaal samen. Dit betekent dat als een school een leerling met een specifieke begeleidingsvraag niet kan plaatsen, de betreffende school ervoor moet zorgen dat de leerling op een andere school wordt toegelaten.

Informatiepunten passend onderwijs

 • Informatiepunt Passend Onderwijs (website passend onderwijs, een maandelijkse nieuwsbrief en de (telefonische) helpdesk).
  www.passendonderwijs.nl
 • Steunpunt Passend Onderwijs
  0800-5010
 • Bij het meldpunt kunnen ouders signalen melden. Voor hulp worden zij doorverwezen naar de juiste plek.
  www.iederin.nl
 • Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS. Zij hebben een regionaal vertakt netwerk van actieve ouders die cursussen en informatie bieden aan ouders.
  www.balansdigitaal.nl
 • VOO (vereniging openbaar onderwijs) biedt ouderavonden en teamtrainingen met betrekking tot passend onderwijs. www.voo.nl
 • OUDERS&COO
  Dit is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden in het protestants-christelijk en oecumenisch onderwijs.
  www.ouders.net
 • Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs is bestemd voor ouders (leerlingen in het v.o.) en leraren die lid zijn van een medezeggenschapsorgaan (ondersteuningsplanraad , MR voor personeel, GMR of MR). Ook verzorgt dit Steunpunt informatiebijeenkomsten op scholen over passend onderwijs, het schoolondersteuningsprofiel en de betekenis hiervan voor de school en de MR.
 • Netwerk Ouderinitiatieven is een verzamelnaam voor alle activiteiten in het kader van de versterking van de positie van ouders t.a.v. zorgverlening in het onderwijs. Op lokaal en regionaal worden avonden door en voor ouders georganiseerd over passend onderwijs.
  www.netwerkouderinitiatieven.nl

Wie is wie?
. . .

Organisatie
De school is ondergebracht in een stichting: Stichting Esdal College, Scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs in Emmen en omstreken. Het jaarverslag, waarin opgenomen de jaarrekening, treft u hier aan.

Raad van toezicht
De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn terug te vinden in de statuten van het Esdal College en nader uitgewerkt in het reglement van de raad van toezicht. Zie hiervoor het Handboek Governance.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:
• de heer mr. drs. A Regtop (voorzitter)
• mevrouw dr. mr. E.M. Klop (vicevoorzitter)
• mevrouw drs. K.F.J. Jager
• de heer ing. A. Farokhi
• de heer drs. G. Hidding

Rooster van aftreden/ hoofd- en nevenfuncties raad van toezicht
Voor het rooster van aftreden en de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht, klik hier.

Directeur/bestuurder
De directeur/bestuurder van het Esdal College is de heer L.M.M. Kooistra. De heer Kooistra heeft, behoudens het voorzitterschap van de algemene ledenvergadering van het Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe VO 22.02 en de functie van secretaris van het bestuur van VV Zuidhorn, geen (on)bezoldigde nevenfuncties, zie ook het reglement criteria nevenfuncties directeur/bestuurder.

De directeur/bestuurder conformeert zich aan de Code Goed Onderwijsbestuur VO. De directeur/ bestuurder heeft op grond van de statuten de positie van bevoegd gezag van het Esdal College en is belast met het besturen van de scholengemeenschap. Hij heeft tot taak het uitzetten van de strategie van de school en het vertalen daarvan naar concrete doelstellingen voor de schoollocaties en ziet toe op het behalen ervan. Het beoordelingskader van de directeur/bestuurder treft u hier aan.

Kerndirectie
De heer L.M.M. Kooistra vormt samen met mevrouw M.A.A. Kolker de kerndirectie. De kerndirectie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de scholengemeenschap. Zij zijn bereikbaar via m.kooistra@esdalcollege.nl en g.kolker@esdalcollege.nl

Locatiedirecties
Locatie Oosterstraat: de heer F.W. Lindeman, locatiedirecteur en de heer R. Jalving, adjunct-locatiedirecteur
Locatie Boermarkeweg: de heer B. Kroesen, locatiedirecteur
Esdal Vakcollege Emmen: de heer G.B. Benes, locatiedirecteur
Locatie Borger: de heer B. Westerhof, locatiedirecteur
Locatie Klazienaveen: de heer G.B. Benes, locatiedirecteur
Locatie Oosterhesselen: de heer B. Westerhof, locatiedirecteur

De locatiedirecteuren worden ondersteund door diverse teamleiders. De locatiedirecteuren zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van hun locatie. Hun verantwoordelijkheid en handelingsvrijheid staat beschreven in het managementstatuut, hetgeen terug te vinden is in het Handboek Governance.

Ouderparticipatie
. . .

We willen bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen in een belangrijke fase van hun leven, waarin ze verregaande beslissingen moeten nemen die bepalend zijn voor de rest van hun leven. We bieden daartoe goed onderwijs en goede ondersteuning op een fijne school vanuit de kernwaarden inspireren, presteren en respecteren.

Medezeggenschapsraad (mr) & dmr

Het Esdal College heeft een centrale medezeggenschapsraad (mr). De mr denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Naast de mr zijn er zogenaamde deelraden per locatie (dmr). Deze behartigen de locatiespecifieke belangen.

Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van ouders/verzorgers en leerlingen binnen de locatie en fungeert als klankbord voor de locatiedirectie.

Ouders/verzorgers hebben belang bij een prettige school die goede resultaten behaalt, waarbij de leerlingen goed begeleid worden naar steeds meer zelfstandigheid.

Directie/onderwijsondersteunend personeel
Ben je op zoek naar een functie binnen de directie of het onderwijsondersteunend personeel, dan vind je die – als ze er zijn – bovenaan deze pagina. Solliciteren via de knop ‘vacatures docenten/open sollicitatie’ heeft dan geen zin.

Vakantiedata 2020-2021
. . .

START SCHOOLJAAR 2020-2021

17 augustus 2020

stippen
HERFSTVAKANTIE

12 t/m 16 oktober 2020

stippen
KERSTVAKANTIE

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

stippen
ROSENMONTAG

15 februari 2021

stippen
VOORJAARSVAKANTIE

22 t/m 26 februari 2021

2E PAASDAG

5 april 2021

stippen
MEIVAKANTIE (INCL. KONINGSDAG EN BEVRIJDINGSDAG)

26 april t/m 7 mei 2021

stippen
HEMELVAARTSDAG + VRIJDAG ERNA

13 en 14 mei 2021

stippen
2E PINKSTERDAG

24 mei 2021

stippen
ZOMERVAKANTIE

12 juli t/m 20 augustus 2021

 

Vakantiedata 2021-2022
. . .

START SCHOOLJAAR 2021-2022

23 augustus 2021

stippen
HERFSTVAKANTIE

18 t/m 22 oktober 2021

stippen
KERSTVAKANTIE

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

stippen
VOORJAARSVAKANTIE

21 t/m 25 februari 2022

stippen
ROSENMONTAG

28 februari 2022

2E PAASDAG

18 april 2022

stippen
MEIVAKANTIE (INCL. KONINGSDAG EN BEVRIJDINGSDAG)

25 april t/m 6 mei 2022

stippen
HEMELVAARTSDAG + VRIJDAG ERNA

26 en 27 mei 2022

stippen
2E PINKSTERDAG

6 juni 2022

stippen
ZOMERVAKANTIE

18 juli t/m 26 augustus 2022

Privacy
. . .

Het Esdal College heeft privacyregels vastgesteld. Deze regels zijn opgeschreven in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. In dit reglement staat welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we de informatie beschermen. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaring of het meer uitgebreide privacyreglement hieronder.

Privacyreglement
Privacyverklaring
Privacy statement bezoekers website
Procedure bewaartermijnen
Regeling taken en verantwoordelijkheden FG

Inkoop
. . .

Wilt u meer weten over ons inkoopbeleid? Klik dan hier.


Lopende aanbestedingen

Momenteel zijn er geen lopende aanbestedingen.